Znak: I.271.2.2020                                                                                          Ćmielów dn. 24/03/2020r.

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: I.271.2.2020

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.2.2020 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej, przyłączy, wodociągu oraz przebudowa przepustu”

 

INFORMACJA

o wyborze oferty najkorzystniejszej

w zakresie części zamówienia:

- nr 1 „Budowa kanalizacji  sanitarnej  ul. Wspólna”

- nr 2 - „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul.  Adama Asnyka i Marii Konopnickiej w m. Ćmielów”

- nr 3 – „Budowa wodociągu  rozdzielczego  w ul. Łąkowej  w m. Ćmielów”

- nr 4 – „Przebudowa  przepustu  w m. Grójec”

 

Zamawiający - Gmina Ćmielów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.2.2020 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej, przyłączy, wodociągu oraz przebudowa przepustu”  w zakresie części zamówienia nr 1; 2; 3 i 4.

 

Część nr 1 zamówienia: „Budowa kanalizacji  sanitarnej  ul. Wspólna”

1. W postępowaniu w zakresie części nr 1 zamówienia wybrano ofertę: nr 1 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „KAR-WAT” Jolanta Karwat Ociesęki 41a, 26-035 Raków.

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert zwartymi w SIWZ.

2. Lista wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł.

Okres gwarancji w miesiącach

Otrzymana punktacja

Kryterium cena brutto

(60%- maksymalnie 60pkt.)

Kryterium okres gwarancji  (40% - maksymalnie 40pkt.)

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „KAR-WAT” Jolanta Karwat Ociesęki 41a, 26-035 Raków

49.867,47

72

60

40

100

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo-Handlowe „EKOINSTAL”  w Ostrowcu Świętokrzyskim  Boksycka 135, 27-415 Kunów

58.939,52

72

50,76

40

90,76

4

PBL „ELDAN” Adam Murawski  ul.  K. Jadwigi 33/28, 30-209 Kraków

71.340,00

72

oferta odrzucona

5

WODEX Sp. z o.o. Sp. k.  ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów

62.065,10

72

48,20

40

88,20

6

P.P.H.U. REWMAX Wojciech Kot ul. Jana Samsonowicza 15/11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

75.313,15

72

39,72

40

79,72

3. W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów

 

Część nr 2 zamówienia: „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul.  Adama Asnyka i Marii Konopnickiej w m. Ćmielów”

 1. W postępowaniu w zakresie części nr 2 zamówienia wybrano ofertę: nr 6 złożoną przez: P.P.H.U. REWMAX Wojciech Kot ul. Jana Samsonowicza 15/11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ.

2. Lista wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł.

Okres gwarancji w miesiącach

Otrzymana punktacja

Kryterium cena brutto

(60%- maksymalnie 60pkt.)

Kryterium okres gwarancji  (40% - maksymalnie 40pkt.)

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „KAR-WAT” Jolanta Karwat Ociesęki 41a, 26-035 Raków

39.600,60

72

43,53

40

83,53

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo-Handlowe „EKOINSTAL”  w Ostrowcu Świętokrzyskim  Boksycka 135, 27-415 Kunów

42.688,70

72

40,38

40

80,38

4

PBL „ELDAN” Adam Murawski  ul.  K. Jadwigi 33/28, 30-209 Kraków

30.750,00

72

oferta odrzucona

5

WODEX Sp. z o.o. Sp. k.  ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów

37.016,85

72

46,57

40

86,57

6

P.P.H.U. REWMAX Wojciech Kot ul. Jana Samsonowicza 15/11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

28.733,78

72

60

40

100

3. W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów

 

Część nr 3 zamówienia: „Budowa wodociągu  rozdzielczego  w ul. Łąkowej  w m. Ćmielów”

1. W postępowaniu w zakresie części nr 3 zamówienia wybrano ofertę: nr 6 złożoną przez: P.P.H.U. REWMAX Wojciech Kot ul. Jana Samsonowicza 15/11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ.

2. Lista wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł.

Okres gwarancji w miesiącach

Otrzymana punktacja

Kryterium cena brutto

(60%- maksymalnie 60pkt.)

Kryterium okres gwarancji  (40% - maksymalnie 40pkt.)

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „KAR-WAT” Jolanta Karwat Ociesęki 41a, 26-035 Raków

37.400,35

72

50,63

40

90,63

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo-Handlowe „EKOINSTAL”  w Ostrowcu Świętokrzyskim  Boksycka 135, 27-415 Kunów

32.507,07

72

58,25

40

98,25

4

PBL „ELDAN” Adam Murawski  ul.  K. Jadwigi 33/28, 30-209 Kraków

22.140,00

72

oferta odrzucona

5

WODEX Sp. z o.o. Sp. k.  ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów

34.134,53

72

55,47

40

95,47

6

P.P.H.U. REWMAX Wojciech Kot ul. Jana Samsonowicza 15/11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

31.562,19

72

60

40

100

3. W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów

 

Część nr 4 zamówienia – „Przebudowa  przepustu  w m. Grójec”

1. W postępowaniu w zakresie części nr 4 zamówienia wybrano ofertę: nr 2 złożoną przez: PHU „TOPEKO” Sławomir Turbakiewicz  ul. A. Hedy ps.  „Szary” 27, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ.

2. Lista wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł.

Okres gwarancji w miesiącach

Otrzymana punktacja

Kryterium cena brutto

(60%- maksymalnie 60pkt.)

Kryterium okres gwarancji  (40% - maksymalnie 40pkt.)

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „KAR-WAT” Jolanta Karwat Ociesęki 41a, 26-035 Raków

39.401,65

72

28,71

40

68,71

2

PHU ”TOPEKO” Sławomir Turbakiewicz  ul. A. Hedy ps.  „Szary” 27, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

18.859,44

72

60

40

100

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo-Handlowe „EKOINSTAL”  w Ostrowcu Świętokrzyskim  Boksycka 135, 27-415 Kunów

48.518,68

72

23,32

40

63,32

4

PBL „ELDAN” Adam Murawski  ul.  K. Jadwigi 33/28, 30-209 Kraków

14.760,00

72

oferta odrzucona

5

WODEX Sp. z o.o. Sp. k.  ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów

23.260,22

72

48,64

40

88,64

6

P.P.H.U. REWMAX Wojciech Kot ul. Jana Samsonowicza 15/11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

47.998,38

72

23,57

40

63,57

3. W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów

 

                                                                                                                                        Zatwierdził:

                                                                                                                                Burmiastrz Ćmielowa

 

                                                                                                                                    /-/ Joanna Suska