<>

Zwolnienie z obowiązku opłacenia podatku od nieruchomości za trzy miesiące -  kwiecień, maj, czerwiec 2020 r.

Kogo dotyczy?

Przedsiębiorcę – mikroprzedsiębiorcę i małego przedsiębiorcę tj. osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą i jest podatnikami podatku od nieruchomości.

Mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

Mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro i który nie jest mikro przedsiębiorcą;

Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

Jesteś przedsiębiorcą, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, będącym podatnikiem podatku od nieruchomości, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie:

 prowadzenia restauracji, kawiarni, barów, lodziarni, pizzerii, miejsc z żywnością na wynos (PKD w podklasie 56.10.A, 56.30);

prowadzenia usług związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (PKD w podklasie 96.02.Z);

prowadzenia usług związanych z poprawą kondycji fizycznej (PKD w podklasie 96.04.Z);

prowadzenia usług hotelarskich tj. usług krótkotrwałego zakwaterowania, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych;

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu wartościowym:

a) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub

b) nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego

i nie posiadasz zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2019 r.

Ze zwolnienia ze podatku od nieruchomości nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności podatkowych. Wynika to z regulacji UE.

 

Aby otrzymać zwolnienie z podatku od nieruchomości złóż:

- korektę deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach – POBIERZ DN-1 , ZDN1ZDN2 lub POBIERZ IN-1 , ZIN1, ZIN2, ZIN3.

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik nr 1 – POBIERZ

- oświadczenie przedsiębiorcy stanowiący załącznik nr 2 – POBIERZ

drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą lub na adres skrzynki EPUAP

za pośrednictwem poczty

osobiście w urzędzie – do skrzynki podawczej

Podstawa prawna:

Uchwała nr  XXVII/159/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 kwietnia 2020 r w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

art. 15p, art. 15q, art. 15 zzzh ustawy z dnia 31 marca 2020 r ustawy o szczególnych rozwiązanych zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).