Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro na: dostawę komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, post. ZP.271.3.2020.RW

 

 

obrazek

Ćmielów, dnia 29/05/2020r.

ZP.271.3.2020.RW

 

Ogłoszenie o zamówieniu

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę komputerów  przenośnych wraz z oprogramowaniem

 

Kod CPV:

30213100-6 Komputery przenośne
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Rodzaj zamówienia: dostawa

 

Gmina Ćmielów zaprasza do złożenia oferty cenowej w zamówieniu o wartości poniżej 30.000 euro w zakresie dostawy komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach współfinansowanego  ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, tel. /15/ 8612018 e-mail: zamowienia@cmielow.pl

NIP: 661-21-64-776, REGON: 830409910, godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30

 

II. Podstawa prowadzenia postępowania

1.                  Postępowanie prowadzone jest na podstawie  art. 4 pkt. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) tj. bez stosowania przepisów ww. ustawy.

2.                  Niniejsze postępowanie upubliczniono  na stronie www.bip.cmielow.pl i na tablicy ogłoszeń.

 

III. Opis przedmiotu  oraz  zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 komputerów przenośnych typu „laptop”  o  poniższych parametrach

Procesor

wielordzeniowy, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 6000 pkt; na podstawie wyników ze strony: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Rodzaj dysku

SSD

Pojemność pamięci FLASH

Min.  256 GB

Zainstalowana pamięć

Min.  8 GB

Rodzaj pamięci

SODIMM DDR4

Przekątna ekranu

Min.  15 cali

 rozdzielczość

Min 1366 x 768

Wbudowane układy

Typ karty graficznej

Typu on-board

Karta dźwiękowa

zintegrowana

Urządzenia wskazujące

TouchPad

Klawiatura numeryczna

Tak

Interfejsy / Komunikacja

Złącza zewn.

 •  2x USB 3.1

 

 •  1x USB 2.0

 

 •  1 x HDMI

 

 •  1x wejście słuchawkowo-mikrofonowe

 

 •  1x RJ-45 (LAN)

Napęd optyczny

DVD RW wewnętrzny lub zewnętrzny na USB

Bezprzewodowa karta sieciowa

Tak

Bluetooth

Tak

Czytnik kart pamięci

Tak

Cechy dodatkowe

Wyposażenie standardowe

 •  Zasilacz sieciowy

 

 •  Głośniki

 

 •  Mikrofon

 

 •  Kamera internetowa wbudowana

Zainstalowany system operacyjny

Windows 10

Architektura systemu operacyjnego

64-bit

Pozostałe informacje

Masa netto

Max  2,3 kg

Dodatkowe informacje o gwarancji

Min. 24 miesiące

Oprogramowanie

Microsoft Office Standard 2019 licencja wieczysta

 

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych. Zamawiający nie  dopuszcza do składania  ofert wariantowych.

Dostawa kompletnych zestawów  nastąpi do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów. Każdy zestaw komputerowy  ma posiadać  min. 24 – miesięczną gwarancję  w formie pisemnej. Dostarczony  sprzęt musi być  fabrycznie nowy i wolny od wad  i obciążeń  prawami osób trzecich. Komputery  muszą pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym  kanale sprzedaży producenta.

 

IV. Termin wykonania zamówienia: w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy

1. Za termin  realizacji  zamówienia  uznaje się  datę dostarczenia  przedmiotu  zamówienia i podpisania protokołu odbioru.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji  oryginalności  dostarczonych programów komputerowych u producenta oprogramowania, w przypadku wystąpienia  wątpliwości  co do jego legalności oraz  zastosowania procedury sprawdzającej  legalność  dostarczonego oprogramowania.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:

1)                  Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

2)                  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3)                  Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert w wersji papierowej.

4)                  Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jedną ofertę spowoduje  odrzucenie  wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

5)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu oznacza pełną akceptację warunków zawartych we wzorze umowy.

6)      Na kopercie zawierającej ofertę lub w temacie e-maila należy umieścić następujące informacje: „oferta na dostawę komputerów”  

 

VI. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianie w czasie realizacji przedmiotu umowy.

 

VII. Kryterium oceny ofert: najniższa cena ofertowa brutto- 100%

 

VIII. Miejsce, termin składania ofert: oferty należy złożyć/przesłać  do dnia: 08/06/2020r. do godz. 12:00 – sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, lub za pomocą poczty elektronicznej (skan  podpisanej oferty) na adres e-mail: zamowienia@cmielow.pl  (liczy się data i godzina wpływu do tut. urzędu lub na serwer)

Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 

IX. Pozostałe informacje:

a) Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

b) Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania, bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany, albo odwołania niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.

c) Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

d) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowane na stronie www.bip.cmielow.pl 

e) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami  za pomocą e-maila (uzupełnienia, wyjaśnienia, poprawa oferty, treść zapytań, zawiadomienia o wyborze lub unieważnieniu). Każda ze stron na wezwanie drugiej potwierdza  ich otrzymanie. Dowód transmisji danych oznacza, ze wykonawca otrzymał  korespondencję. Zamawiający nie  ponosi odpowiedzialności za niesprawne  działanie  urządzeń Wykonawcy.

f) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

g) W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

h) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie umieszczona w tożsamych miejscach, w których zostało zamieszczone zapytanie.

i) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje się kwotę wpisaną słownie.

j) Zamawiający może w toku badania oferty i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

k) Klauzula RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.. L. 2016 nr 119, s. 1 ze zm.) , zwanego dalej  „RODO” informuje, że:

- Administratorem Państwa danych jest Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów tel./fax /15/ 8612018 e-mail: urzad@cmielow.pl zwany dalej  „Administratorem” lub  „Zamawiającym” ;

- Administrator  wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może  Pani/Pan skontaktować  się pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl; lub pisemnie, kierując  korespondencję  pod adres siedziby  Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  przeprowadzenia postępowania  o udzielenie  zamówienia publicznego, opisanego w art. 2 pkt. 7a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843ze zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „pzp”, na :  ,, dostawę komputerów  przenośnych wraz z oprogramowaniemzwanego  dalej „zamówieniem” prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ww. ustawy

-  Pani/Pana dane  osobowe  będą przetwarzane  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – jako niezbędne  do wypełnienia  obowiązku  prawnego ciążącego na Administratorze  na mocy przepisów  ustawy  Pzp, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  oraz innych przepisów prawa.

- W związku  z przetwarzaniem  danych w celu, o których  mowa  w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych  osobowych mogą być:

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są  współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające;

c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp lub innych przepisów prawa

1). Administrator może przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych[1]

2)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. c. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres  co najmniej 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym realizowane było zadanie, a  jeżeli  zobowiązania  wskazane w ofercie i umowie  przekroczą  ww. przedział czasowy,  okres  przechowywania obejmuje ten  termin.  Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

3). W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia[2]

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy czym skorzystanie przez Panią/Pana, z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp[3] ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników[4]

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:

-  gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający  Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

-  jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych  osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

-  Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne  Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-  Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania –  do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są  nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu

- przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu[5], a nadto od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[6]

4). W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:

a) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO  – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;

b)  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

c)  prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.

9). Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w tym wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia,

7). Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 ustawy Pzp informujemy iż:

- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1– 3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane  dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania  lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień  umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio  pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

- Romuald Wójcik, UMIG Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów tel. /15/ 8612018 e-mail: zamowienia@cmielow.pl  w zakresie procedury

- Tomasz Neyman – Dyrektor COO w Ćmielowie  - tel. /15/ 8612079 -w zakresie przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego kierując zapytania na ww. adres.  Treść zapytań oraz wyjaśnień  zamawiającego publikowana jest stronie, gdzie opublikowano ogłoszenie o zamówieniu.  

 

Załączniki:

1.                  Formularz ofertowy – zał. nr 1 do zapytania ofertowego

2.                  Projekt umowy – zał. nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Sporządził. R. Wójcik

 

                                                                                           ZATWIERDZAM:

 

            Burmistrz Ćmielowa

 

                 /-/ Joanna Suska

 

 

 

 

 

 

 

 [1] W takim przypadku należy udostępnić informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję

odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1

akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informację o sposobach

uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia

[2] Patrz art. 8a ust. 2 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp.

[3] Patrz art. 8a ust. 3 ustawy Pzp

[4] Patrz art. 97 ust. 1b ustawy Pzp

[5] Patrz art. 8a ust. 4 ustawy Pzp

[6] Parz art. 96 ust. 3b ustawy Pzp

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (167.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 (86kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (191.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienie nr I (371.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze oferty (641.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Romuald Wójcik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Romuald Wójcik
Data wprowadzenia:2020-05-29 14:45:31
Opublikował:Romuald Wójcik
Data publikacji:2020-05-29 14:53:40
Ostatnia zmiana:2020-06-10 11:25:50
Ilość wyświetleń:138

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij