OBWIESZCZENIE Burmistrza Ćmielowa z dnia 25.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej nN oświetlenia drogowego w m. Trębanów, gmina Ćmielów.