Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu nr 9/2020 o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 euro pn.: "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych"

Post. nr 9/2020                                                                                                Ćmielów dn. 02/07/2020r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 9/2020

o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 euro pn.:

„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych„

 

1.     Zamawiający: Gmina Ćmielów, z siedzibą w Ćmielowie przy ul. Ostrowieckiej 40, 27-440 Ćmielów, NIP: 661-21-64-776, REGON: 830409910, tel. /15/ 8612018, e-mail: zamowienia@cmielow.pl godz. pracy urzędu  poniedziałek – piątek 7.30-15.30

2.    Tryb udzielania zamówienia: zamówienie niniejsze jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, z uwagi na wartość, która nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro. /Dz. U. z 2019 roku,  poz. 1843 ze zm/

3. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic w gminie Ćmielów.

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych  mieszankami mineralno – bitumicznymi grubości 5cm na przewidywanej powierzchni 400m2.  Zadanie obejmuje: wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie  uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę, ogrzanie bitumu i skropienie  naprawionego  miejsca, rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń, zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w pełni przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu stałej ceny jednostkowej Wykonawcy.

Sposób wykonania zamówienia:

a)       roboty należy wykonać zgodnie ze: specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, niniejszym ogłoszeniem, normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. i ruchu drogowego z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami sztuki budowlanej

b)        Wykonawca odpowiednio oznakuje i zabezpieczy roboty prowadzone w pasach dróg,

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

4. Termin wykonania zamówienia: zamówienie należy wykonać w terminie do 15.12.2020r. Terminy realizacji poszczególnych zleceń do 15 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę zlecenia robót.

5. Wykaz dokumentów, jakie maja załączyć wykonawcy do oferty:

a)     uzupełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

6. Opis sposobu przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie. Oferta wraz z załączonymi dokumentami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania zgodnie z aktem rejestracyjnym lub zawierać odpowiednie upoważnienia. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu oznacza pełną akceptację warunków zawartych we wzorach umów.

Ofertę należy złożyć/przesłać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, lub na adres e-mail: zamowienia@cmielow.pl   Na kopercie zawierającej ofertę lub w temacie  e-maila należy umieścić następujące informacje: „oferta na remonty cząstkowe”.

7. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej: Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę wraz z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa zostanie wyliczona w oparciu o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiar robót. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.  Cena jednostkowa określona w ofercie wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianom w czasie realizacji przedmiotu umowy. W cenie ofertowej mieści się całkowity koszt wykonania zadania wynikając z  specyfikacji technicznej, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez  których nie można wykonać zamówienia, tj.:

- koszty organizacji zaplecza i terenów remontów wraz z zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż. i przepisów ruchu drogowego,

-  koszty segregowania, składowania i transportu odpadów oraz wywozu gruzu pochodzącego z demontażu, segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów i opłat za czas ich składowania,

-  koszty wykonania obmiarów i sporządzenia zestawienia  ilości wykonanych robót,

-  koszty odpowiedniego zabezpieczenia placów remontu i odpowiedniego oznakowania robót,

- inne koszty konieczne i niezbędne do prawidłowego zrealizowania  zamówienia

8. Kryterium oceny ofert: najniższa cena ofertowa brutto- 100%

9. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert: oferty należy złożyć/przesłać do dnia: 10.07.2020r. do godz. 11:00 – sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, lub elektroniczne (skan p[odpisanej oferty) na adres  e-mail: zamowienia@cmielow.pl

Oferty złożone/przesłane po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Oferty zostaną otwarte/odczytane w dniu: 10.07.2020r. o godz. 11:15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów w pokoju nr 0 (parter )

10. Pozostałe informacje:

1) przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu

- kopię uprawnień kierownika robót. Osoba przeznaczona na to stanowisko musi posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót dla przedmiotu zamówienia.

- kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na okres, co najmniej od daty zawarcia umowy do zakończenia realizacji zamówienia. W przypadku posiadania umowy ubezpieczenia na krótszy okres niż termin realizacji zamówienia Wykonawca dodatkowo musi złożyć oświadczenie, że ubezpieczy się na pozostały okres.  W przypadku opłacania polisy w ratach, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia kopii kolejnych wpłat oraz polis.

2) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.

3) Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.  Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty  o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4) Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie opublikowanie na stronie www.bip.cmielow.pl i na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie.

5) warunki zmiany umowy zawarto we wzorze umowy.

6) Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE. L. 2016 nr 119, s. 1 ze zm.) , zwanego dalej  „RODO” informuje, że:

- Administratorem Państwa danych jest Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów tel./fax /15/ 8612018 e-mail: urzad@cmielow.pl zwany dalej  „Administratorem” lub  „Zamawiającym” ;

- Administrator  wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może  Pani/Pan skontaktować  się pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl; lub pisemnie, kierując  korespondencję  pod adres siedziby  Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  przeprowadzenia postępowania  o udzielenie  zamówienia publicznego, opisanego w art. 2 pkt. 7a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843ze zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „pzp”, pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych” zwanego  dalej „zamówieniem” prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ww. ustawy

-  Pani/Pana dane  osobowe  będą przetwarzane  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – jako niezbędne  do wypełnienia  obowiązku  prawnego ciążącego na Administratorze  na mocy przepisów  ustawy  Pzp, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  oraz innych przepisów prawa.

- W związku  z przetwarzaniem  danych w celu, o których  mowa  w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych  osobowych mogą być:

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są  współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające;

c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp lub innych przepisów prawa

1). Administrator może przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych[1]

2).  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. c. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres  co najmniej 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym realizowane było zadanie, a  jeżeli  zobowiązania  wskazane w ofercie i umowie  przekroczą  ww. przedział czasowy,  okres  przechowywania obejmuje ten  termin.  Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020r. poz. 164 z późn. zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

3). W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia[2]

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy czym skorzystanie przez Panią/Pana, z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp[3] ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników[4]

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:

-  gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający  Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

-  jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych  osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

-  Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne  Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-  Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania –  do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są  nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu

    - przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu[5], a nadto od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[6]

4). W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:

a) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO  – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;

b)  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

c)  prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.

5). Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w tym wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia,

7). Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 ustawy Pzp informujemy iż:

- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1– 3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane  dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania  lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień  umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio  pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

11. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

Romuald Wójcik – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 0,  tel. /15/ 8612018, e-mail: zamowienia@cmielow.pl

12. Załączniki:

a) Formularz ofertowy – zał. Nr 1;

b) Wzór umowy– zał. Nr 2;

c) Specyfikacje techniczne – zał. nr 3

d) Przedmiar robót – zał. nr 4

Sporządził: Romuald Wójcik     

Ćmielów dn. 02/07/2020r.                                                                                           

                                                                                  

 

 

                                                                                              [1] W takim przypadku należy udostępnić informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję

odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1

akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informację o sposobach

uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia

[2] Patrz art. 8a ust. 2 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp.

[3] Patrz art. 8a ust. 3 ustawy Pzp

[4] Patrz art. 97 ust. 1b ustawy Pzp

[5] Patrz art. 8a ust. 4 ustawy Pzp

[6] Parz art. 96 ust. 3b ustawy Pzp

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (142.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (204kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik Nr 3 (238.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie wybór (253kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Romuald Wójcik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Romuald Wójcik
Data wprowadzenia:2020-07-02 12:49:34
Opublikował:Romuald Wójcik
Data publikacji:2020-07-02 12:54:59
Ostatnia zmiana:2020-07-10 13:45:49
Ilość wyświetleń:80
Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij