Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie  ratownictwa i ochrony ludności  

 

1. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057), Burmistrz Ćmielowa ogłasza nabór  kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu: ratownictwa i ochrony ludności w 2020 roku

2. Z osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowej w roku 2020 zostanie wybranych co najwyżej dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych  lub  podmiotów  wymienionych  w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w danym otwartym konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3. Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych. W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) są obywatelami  RP i korzystają z pełni praw publicznych,

b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,

c) nie pozostają wobec  wnioskodawców  biorących  udział  w konkursie  w takim  stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić  uzasadnione  wątpliwości, co do ich bezstronności,

d) kryterium dodatkowe zastosowane tylko w przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch kandydatów: doświadczenie w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Zadania komisji konkursowej:

a) ocena formalna i merytoryczna ofert z uwzględnieniem kryteriów  określonych w treści  ogłoszenia konkursowego,

b) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,

c) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Ćmielowa celem podjęcia decyzji.

5. Nabór prowadzony będzie w okresie od 15 lipca 2020r. do 23 lipca 2020 roku.

Formularz zgłoszeniowy kandydata należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów lub elektronicznie na adres: zamowienia@cmielow.pl  Decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do urzędu lub na serwer. Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozparzenia.

6. Zgłoszenie kandydata powinno odbywać się na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 78/2020  Burmistrza Ćmielowa  z dnia  15 lipca 2020 roku.

 

                                                                                                                                                        Burmistrz Ćmielowa

 

                                                                                                                                                           /-/ Joanna Suska