OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057) oraz Uchwały Nr XIX/107/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Ćmielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2020 rok i Uchwały Rady Miejskiej  Nr XXX/180/2020 z dnia 14 lipca 2020r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/107/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Ćmielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2020 rok

Burmistrz Ćmielowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu: ratownictwa  i ochrony ludności

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2020 roku:

Konkurs ofert obejmuje realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Rodzaj  zadania

Warunki realizacji

Termin realizacji

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania w 2020r.

Przygotowanie jednostek  ochotniczych straży  pożarnych do działań  ratowniczo – gaśniczych  

Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ćmielów w zakresie remontu  strażnic - budynków użyteczności  publicznej ratownictwa dla społeczności lokalnej 

sierpień – grudzień 2020r.

 

15.000,00

 

II. Podmioty uprawnione do złożenia ofert:

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.  których mowa w art.tutową w danej y wymienione w art.ystawienia)akresu 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2020r., poz. 1057/ prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem. 

 

III. Sposób przygotowania oferty:

1.      Oferenci, o których mowa w rozdz. II składają pisemną ofertę zawierającą wszystkie dane, o których mowa  w art. 14  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego  Komitetu  Do Spaw  Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018r. w sprawie  wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057). 

2.    Ofertę należy wypełnić czytelnie. Wszystkie pola oferty muszą być uzupełnione. W przypadku, gdy dane pole nie dotyczy oferenta winno zawierać sformułowanie „nie dotyczy” lub przekreślić pole,  a w przypadku pól liczbowych należy wpisać „0”.

3.    Oferta wraz z załącznikami winna być trwale spięta.

4.    Oferta musi obejmować całe zadanie.

5.    Do oferty należy załączyć:

a.      kopię aktualnego wyciągu  z właściwego  rejestru lub ewidencji (tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie  od tego, kiedy został wydany)

b.      kopię aktualnego statutu organizacji, lub umowy

c.      umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku oferty wspólnej (jeżeli dotyczy);

d.      dokumenty upoważniające dane osoby do reprezentowania podmiotu (dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu);

e.      kserokopie kwalifikacji/uprawnień osób biorących udział w realizacji zadania, rekomendacje  i opinie  o zrealizowanych przez oferenta  projektach  jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadania (jeżeli dotyczy).

f. oświadczenie Oferenta o wypełnieniu obowiązków informacyjnych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Dokumenty składane w formie kopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

6.   Odrzuceniu podlegają oferty:

a) złożone po terminie składania ofert,

b) złożone przez podmioty nie spełniające warunku opisanego w rozdziale II,

c) nie spełniające  wymogów określonych w rozdziale IV ust. 9,

d) nie spełniające warunku  określonego zadania, o którym mowa w rozdziale I.

7. Ofertę należy przygotować w języku polskim, czytelnie, a zawarte w niej informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, w szczególności w zakresie sposobu realizacji celów.

8. Oferenci wnioskujący o przyznanie środków na realizację zadania winni przedstawić ofertę wykonania zadania zgodną z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

9. Burmistrz Ćmielowa zastrzega prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn, przesunięcia terminu składania ofert, zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania oraz terminów realizacji.

 

IV. Zasady przyznawania dotacji

1.      Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2.      Warunkiem przekazania dotacji z budżetu gminy jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Złożenie oferty nie  zobowiązuje  do przyznania dotacji.

3.      Umowa o dotację zostanie zawarta bez zbędnej zwłoki.

4.      Jeżeli z przyczyn leżących po stronie organizacji (w szczególności na skutek nie dostarczenia przez organizację wymaganych dokumentów, wyjaśnień itp.) umowa o dotację zostanie zawarta w terminie późniejszym, Burmistrz Ćmielowa może przyznać dotację w wysokości niższej niż wskazana w ofercie - proporcjonalnie do okresu faktycznego wykonywania zleconego zadania.

5.      W uzasadnionych przypadkach, w konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. W takim przypadku środki przeznaczone przez Gminę Ćmielów na realizację zadania mogą zostać podzielone pomiędzy dwie lub więcej organizacji.

6.      Organizacja, której przyznano dotację w kwocie niższej niż wynikająca z treści oferty, może odstąpić od zawarcia umowy. W razie zawarcia umowy, organizacja zapewnia udział środków własnych w kwocie pomniejszonej proporcjonalnie do przydzielonej kwoty dotacji lub na poziomie określonym w ofercie.

7.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Burmistrza Ćmielowa może odstąpić od realizacji zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu, informując o powyższym organizacje, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz pozostałych uczestników konkursu.

8.      Od decyzji Burmistrza  w przedmiocie wyboru oferty nie przysługują żadne środki odwoławcze.

9.      Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie mieć formę wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Wymagany udział środków finansowych własnych bądź pochodzących z innych źródeł bez uwzględniania wkładu osobowego (świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków) – minimum 10% kosztu całkowitego zadania.

10.   Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

11.   Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztów zadania lub wycofać ofertę.

12.   Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione   nieznane  wcześniej   okoliczności   podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

13.   Dotacja nie może być wykorzystana na:

1) zakup gruntów i nieruchomości,

2) działalność polityczną lub religijną,

3) opłacanie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy na udzielenie dotacji, pokrycie odsetek za zwłokę w płatnościach, strat, długów, czy kar umownych,

4) pokrycie deficytu wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć przed datą podpisania umowy,

5) koszty organizacyjno – administracyjne

 

 

V. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z zawartymi umowami i złożonymi ofertami. Termin realizacji zadania podano w rozdziale I niniejszego ogłoszenia.

2.      Realizacja zadania winna być prowadzona z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.

3.      Wszelkie zmiany merytoryczne  zadania, jak również  zmiany  związane z  terminem i harmonogramem jego realizacji  winny być  zgłaszane  pisemnie  Burmistrzowi Ćmielowa.

4.      Organizacja (podmiot) zobowiązana jest do udzielania wszelkich informacji dotyczących przebiegu realizacji zadania, dla którego została przyznana dotacja.

5.      Po zakończeniu umowy organizacja (podmiot) zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z wykonania zadania w terminie określonym w art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

VI. Termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać/przesłać w terminie do 10 sierpnia 2020 roku do godz. 12:00, adres: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów – sekretariat, pokój nr 15.

2. Liczy się data i godzina wpływu oferty do urzędu.

3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być następująco opisana: nazwa i adres podmiotu oraz z dopiskiem „Konkurs ofert – Ratownictwo i ochrona ludności”.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10 sierpnia 2020 roku o godz. 12:15 w pokoju nr 13 – sala narad i posiedzeń – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów. Otwarcie ofert jest jawne.

 

VII. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wybory ofert:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni licząc od terminu składania ofert. Organizator w wyjątkowych sytuacjach może wydłużyć termin niezbędny do rozpatrzenia ofert potrzebny do konsultacji oczekiwanego od oferentów rezultatu zadania.

2. Oferty będą podlegać zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową powołaną  w drodze  zarządzenia zgodnie z rozdziałem XII Uchwały Nr XIX/107/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Ćmielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2020 rok,

3. Komisja dokona rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie.

4. Komisja oceni formalnie i merytorycznie złożone oferty w konkursie na podstawie Karty Oceny Oferty,

5. Komisja Konkursowa może wzywać oferentów do uzupełnienia, korekty złożonych ofert w wyznaczonym przez Komisję terminie.

6.      Uzupełnieniu lub korekcie podlegają następujące braki formalne: niezłożenie załączników do oferty, brak podpisów w ofercie i na załącznikach, brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów składanych w formie kserokopii, błędy, pomyłki  pisarskie i/lub rachunkowe.

7. Komisja Konkursowa:

a) dokona komisyjnego otwarcia ofert,

b) zweryfikuje oferty pod względem formalnym:

- oceni czy oferta została złożona w wymaganym terminie,

- oceni czy oferta została złożona na właściwym formularzu,

- oceni czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do złożenia  oferty,

- oceni czy oferta zawiera wymagane załączniki,

-  oceni czy oferta oraz załączniki są podpisane przez osoby do tego upoważnione,

- oceni czy wymagany udział środków finansowych własnych bądź pochodzących z innych źródeł bez uwzględniania wkładu osobowego (świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków) wynosi minimum 10% kosztu całkowitego zadania

c)    oceni oferty pod kątem merytorycznym min:

- możliwość realizacji zadania przez oferenta  (w tym zgodność oferty  z rodzajem i warunkami zadania publicznego wskazanym w ogłoszeniu konkursowym, doświadczenie w realizacji  zadań podobnego typu, posiadane opinie i rekomendacje) – 0-4pkt,

- kalkulacja kosztów realizacji zadania, tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (w szczególności kwalifikowalność kosztów, celowość i efektywność wydatków) – 0-4pkt,

- proponowana jakość wykonania zadania (w tym zakres planowanych działań, zakładane rezultaty realizacji zadania, kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie)-0-4pkt,

- planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w kosztach realizacji zadania oraz wnioskowanych środków  publicznych- 0-3pkt,

- planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków- 0-3pkt,

- rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymanych dotychczas środków  na realizację zadań publicznych  (dotychczasowa współpraca  z lokalnym samorządem) – 0-2pkt.

6. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji.

7. Komisja Konkursowa będzie pracować na podstawie Regulaminu Prac Komisji Konkursowej

8. Komisja sporządzi protokół zwięźle opisujący przebieg jej prac i zawierający opinie dotyczące poszczególnych ofert sporządzony wg. w/w kryteriów ze wskazaniem ofert najkorzystniejszych,

9. Komisja niezwłocznie przedłoży protokół Burmistrzowi Ćmielowa, który podejmuje ostateczną decyzję o wyborze ofert, po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej. Wybór ofert nastąpi w terminie do 14 dni licząc od dnia w którym upłynął termin na składanie ofert. Od decyzji  Burmistrza  nie przysługuje  odwołanie.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.cmielow.pl oraz na stronie podmiotowej urzędu: www.bip.cmielow.pl

11. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego  Komitetu  Do Spaw  Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018r. w sprawie  wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057) oraz ewentualne  dostosowanie  zakresu i kosztorysu zadania do wysokości  przyznanej dotacji jeżeli zajdzie taka konieczność.

 

VIII. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju, zrealizowanych przez Gminę Ćmielów w roku bieżącym oraz w roku poprzednim.

W roku 2019 gmina Ćmielów przekazała dotację dla organizacji pozarządowych realizujących zadania
w zakresie:

-  pomocy społecznej – 8.000,00zł.

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- 115.000,00zł. (ustawa o sporcie)

- nauki, edukacji,  oświaty i wychowania 6250,00zł. (w ramach uproszczonej procedury art. 19a)

- ratownictwo i ochrona ludności 4420,00zł. (w ramach uproszczonej procedury art. 19a)

W roku 2020 gmina Ćmielów przekazała dotacje  dla organizacji pozarządowych realizujących zadania
w zakresie:

-  pomocy społecznej – 8.000,00zł.

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- 100.000,00zł. (ustawa o sporcie)

W bieżącym roku Gmina Ćmielów nie realizowała  zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

 

IX. Postanowienia końcowe.

1.    Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony. Dotowany podmiot wykonujący zlecone zadanie zobowiązany będzie do: prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania; dostarczenia na wezwanie dotującego oryginałów dokumentów /faktur, rachunków, itp./ celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

2.    Informacji w sprawie konkursu udziela Romuald Wójcik, Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, pokój nr 11, tel./fax/15/ 8612018 w godzinach pracy urzędu, e-mail: inwestycje@cmielow.pl

 

X. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie o ochronie  danych) (Dz.U. UE L. 119 z 04.05.2016r. z późn. zm.)  dalej: „RODO” informuję, że:

1)      administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Ćmielowa – mający siedzibę 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, adres e-mail: urzad@cmielow.pl.

2)      administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z  otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: ratownictwa i ochrony ludności, przeprowadzanym w trybie  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020r. poz. 1057).

4)      odbiorcami  Pani/Pana  danych osobowych będą  osoby lub podmioty, którym zostanie  udostępniona zostanie  dokumentacja  otwartego konkursu ofert, na ich wniosek oraz podmiotom, które  przetwarzają  dane osobowe  w imieniu Administratora, na podstawie  zawartej umowy powierzenia przetwarzania   danych osobowych (tzw.  podmioty  przetwarzające) 

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez okres 5 lat  licząc od początku roku następującego po roku, w którym realizowane było zadanie publiczne, a  jeżeli  zobowiązania  wskazane w ofercie i umowie  przekroczą  ww. przedział czasowy,  okres  przechowywania obejmuje ten  termin. Ponadto dane osobowe będą  przechowywane prze okres w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca  1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019r. poz. 533 ze zm.), aktami wykonawczymi do tej  ustawy oraz innymi przepisami prawa.  

6)      obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z  udziałem w  otwartym konkursie  ofert,

7)      w odniesieniu  do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,  stosownie do  art.  22 RODO;

8)      posiada Pani/Pan:

a)       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)      na podstawie  art. 16 RODO prawo do o sprostowania Pani/Pana  danych osobowych[1]

c)       na podstawie  art. 18 RODO prawo żądania  od administratora ograniczenia  przetwarzania danych  osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2]

d)      prawo do wniesienia  skargi do Prezesa  Urzędu  Ochrony do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących  narusza przepisy  RODO;

9) nie przysługuje  Pani/Panu:

a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO   prawo do usunięcia danych osobowych

b)  prawo  do przenoszenia  danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie  art. 21 RODO prawo  sprzeciwu, wobec  przetwarzania  danych  osobowych, gdyż  podstawą  prawna przetwarzania  Pani/Pana  danych osobowych  jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

10) wystąpienie  z żądaniem, o którym mowa  w art. 18 ust. 1  rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu  zakończenia konkursu  ofert.

11) W trakcie oraz po zakończeniu  postępowania konkursowego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust.  1-3 rozporządzenia  2016/679 wymagałoby niewspółmiernie  dużego wysiłku, administrator   może żądać  od osoby, której  dane  dotyczą, wskazania  dodatkowych informacji mających  w szczególności  na celu sprecyzowanie  nazwy lub daty zakończonego konkursu.

 

                                                                                Burmistrz Ćmielowa

                                                

                                                                                   /-/ Joanna Suska

 

 

 [1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa  do sprostowania nie może  skutkować zmianą  otwartego konkursu ofert,

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego