Post. Nr   2/2020                                                                                            Ćmielów dn.   23/07/2020r.

                                                                                              

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Remont i wyposażenie stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. Mariana Raciborskiego w Brzóstowej”

 

Zamawiający Nabywca: Gmina Ćmielów Płatnik: Publiczna Szkoła Podstawowa im. im. prof. Mariana Raciborskiego w Brzóstowej zaprasza do złożenia oferty cenowej w zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na remont i wyposażenie stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. Mariana Raciborskiego w Brzóstowej w ramach modułu 3  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących  publiczne  szkoły podstawowe w zapewnieniu  bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje  stołówek i miejsc spożywania posiłków.

 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiający:

Nabywca: Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów,  tel. /15/ 8612018 e-mail: zamowienia@cmielow.pl NIP: 661-21-64-776, REGON: 830409910, www.bip.cmielow.pl godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30

Płatnik: Publiczna Szkoła Podstawowa im. im. prof. Mariana Raciborskiego w Brzóstowej, Brzóstowa 200A, 27-440 Ćmielów www.pspbrzostowa.biposwiata.pl godziny pracy szkoły: poniedziałek – piątek w godz. od 7.00 do 15.00, e-mail: pspbrzostowa@o2.pl

 

II. Podstawa prowadzenia postępowania

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019, poz. 1843 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nabywcy i Płatnika

- na stronie internetowej www.bip.cmielow.pl, www.pspbrzostowa.biposwiata.pl

 

III. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont i wyposażenie stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. Mariana Raciborskiego w Brzóstowej

CPV: 45000000- 0-roboty budowlane; 45421141-4- instalowanie przegród, 45410000-4 tynkowanie, 45442110-1- malowanie; 45431000-7- kładzenie płytek; 45421100-5 – instalowanie  drzwi i okien i podobnych elementów

45331210-1 - instalowanie wentylacji; 39141000-2 -meble i wyposażenie kuchni

 

W zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie: 1) rozbiórka ścianek i posadzek; 2) budowa ścianek działowych; 3) wymiana drzwi wewnętrznych; 4) montaż drzwi  z oknem przesuwnym do wydawania posiłków; 5) wymiana części  posadzki; 6) tynki  uzupełniające cementowo - wapienne na ścianach; 7) licowanie  ścian płytkami  ceramicznymi do wysokości 2,00m; 8) malowanie ścian i sufitów w stołówce; 9) wymiana okapów kuchennych; 10) dostawa i montaż  urządzeń  w kuchni; 11) dostaw  wyposażenia  uzupełniającego w kuchni. Szczegółowy zakres i ilość  robót/dostaw podano w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych, ani wariantowych. Jakość dostarczonych  materiałów, urządzeń, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wyposażenie, jeżeli stanowi materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, musi odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14) oraz:

a)         posiadać deklarację CE;

b)        być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

c)         posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim;

d)        posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata

Wyposażenie, jeżeli nie stanowi materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, musi spełniać wymagania, o których mowa w ppkt. pkt b–d.

 

2. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się wykonać zadanie opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz w zapytaniu ofertowym. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zapytanie ofertowe) należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach załączonych do zapytania ofertowego opisano  przedmiot zamówienia ze wskazaniem  określeń, oznaczeń, o których mowa w art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych, należy  przyjąć, że wskazaniu takiemu  towarzyszy  określenie „lub równoważny”

4. Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze zapytaniem ofertowym, placem robót (zalecane),  specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót tak aby złożona oferta dotyczyła wszystkich możliwych robót w sposób gwarantujący  prawidłowe, kompletne  i terminowe wykonanie zamówienia.

5. Sposób wykonania zamówienia określają: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, wzór umowy i zapytanie ofertowe.

6. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej ustaleniami i postanowieniami oraz zgodnie ze zapytaniem ofertowym, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, normami i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych;

2) wykonanie na swój koszt wszelkich robót tymczasowych, umożliwiających wykonanie przedmiotu umowy;

3) protokolarne przejęcie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy łącznie z wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być używany przez Wykonawcę dla celów innych niż realizacja umowy. Wykonawca winien utrzymywać wszelkie obiekty oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje. Winien on w chwili ukończenia umowy, przywrócić je do ich stanu pierwotnego, z uwzględnieniem normalnego zużycia.

4) Wykonawca dokona odbudowy zniszczonych podczas wykonywania robót obiektów, budynków już wykonanych robót  do stanu sprzed wejścia na roboty z zachowaniem technologii odtwarzanej,

5) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalnego oraz produkcyjnego,

6)  przywrócenie do stanu z dnia przejęcia wszelkich nieruchomości zajętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkód powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy i na innych nieruchomościach sąsiadujących. W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z umowy. Wykonawca, na swoją odpowiedzialność i koszt winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, wymagane przez dobrą praktykę budowlaną oraz panujące okoliczności, aby chronić sąsiednie nieruchomości przed nadmiernym obciążeniem w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników sąsiadujących nieruchomości. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe z tytułu takich roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników sąsiadujących nieruchomości.

7) utrzymywanie w czystości zaplecza i placu robót itp. Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność przed policją i innymi służbami publicznymi. W przypadku nie wywiązywania się z tego obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo powierzyć powyższe obowiązki innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

8) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną z tytułu wypadków i szkód powstałych wskutek nienależytego wykonania postanowień umowy, a także w związku z wykonywaniem czynności w zakresie realizacji umowy.

9) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie robót  i na terenie przyległym do terenu robót, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postępowania z odpadami, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi również wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone, podczas wykonywania przedmiotu umowy, własnym działaniem, osobom trzecim na placu budowy/remontu i na terenie przyległym do placu budowy/remontu w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

10) wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego niedociągnięć i zaniedbań w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

11) po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru robót.

12) wykonawca wykona niezbędne pomiary elektryczne i inne określone w specyfikacji technicznej

7. Sposób wykonania zamówienia określają: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, wzór umowy i niniejsze zapytanie ofertowe, zgodnie z ustaleniami z Zmawiającym oraz.

8. Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady. Wykonawca udzieli Zamawiającemu:

a)    rękojmi za wady na wykonane roboty i zamontowane urządzenia oraz użyte materiały na okres:

- minimum 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego  

Rękojmia udzielona przez wykonawcę będzie niezależna od odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji. Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu  rękojmi jest niezależna  od  tego czy  ponosi winę za wadę.

b)     gwarancji jakości za wykonane roboty budowlane, zamontowane urządzenia, użyte materiały  oraz dostarczone wyposażenie na okres co najmniej 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego

Gwarancja jakości udzielona przez wykonawcę będzie niezależna od gwarancji udzielonych przez innych gwarantów (producentów, dostawców, autoryzowanych przedstawicieli itp.). Realizacja czynności związanych z gwarantowaną jakością wykonanych robót będzie realizowana niezwłocznie na żądanie zamawiającego niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do usunięcia stwierdzonej wady fizycznej w wykonanych robotach, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Koszty związane z naprawami, przeglądami, wymianą w okresie gwarancji ponosić będzie Wykonawca.

9. Realizacja czynności związanych z gwarantowaną jakością wykonanych robót będzie realizowana niezwłocznie na żądanie zamawiającego niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do usunięcia stwierdzonej wady fizycznej w wykonanych robotach, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Koszty związane z naprawami, przeglądami, przeglądami serwisowymi, wymianą w okresie gwarancji ponosić będzie Wykonawca.

 

IV. Termin wykonania zamówienia: zamówienie należy wykonać do 31/10/2020r.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty

Przygotowanie oferty:

1)      Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy.

2)      Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3)      Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2020 roku  do godz. 12:00 - sekretariat (pokój nr 2) Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzóstowej, Brzóstowa 200A, 27-440 Ćmielów  lub listownie na adres j.w. lub elektronicznie na adres e-mail: pspbrzostowa@o2.pl (skan podpisanej oferty)

Na kopercie lub w  nagłówku e-maila  należy wpisać oferta na remont i wyposażenie stołówki w PSP w Brzóstowej

2.Liczy się godzina wpływu do tut. urzędu lub wpływu na serwer.

3.Oferty złożone po terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny

1.Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

2.Cena oferty powinna być podana następująco: cena brutto (z VAT) w tym: cena netto, kwota podatku od towarów i usług (VAT).

3.Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto  - 100%.

4.Cena podana przez wykonawcę w ofercie będzie ceną stałą i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. Wartości należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. W cenie ofertowej wykonawca winien zawrzeć wszelkie koszty nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj.: koszty zabezpieczenia placu budowy, koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej; koszty doprowadzenia nawierzchni terenu po zakończeniu remontu  do stanu pierwotnego;  koszt wywozu i utylizacji odpadów powstałych w skutek prowadzenia robót, oraz inne koszty niezbędne i konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis  sposobu dokonania oceny ich spełniania: zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

- co najmniej jedną osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi do objęcia funkcji kierownika robót w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- co najmniej jedną osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi do objęcia funkcji kierownika robót w zakresie instalacji elektrycznych.

Ww. osoby muszą posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w/w specjalnościach wydane na podstawie   rozporządzenia  Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie  przygotowania zawodowego do wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych  w budownictwie  (Dz. U. z  2019r., poz. 831) lub odpowiadające  im ważne  uprawnienia  wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r. poz. 220.

Zamawiający dopuszcza możliwość  pełnienia funkcji kierownika robót przez jedną osobę posiadującą ww. uprawnienia.

Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże kierownika/kierowników robót.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię uprawnień budowlanych kierownika/kierowników robót.

 

IX. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować jednym kryterium  tj. cena ofertowa brutto – 100%.

2. Cena określona w ofercie wykonawcy będzie rozumiana, jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia i nie podlega waloryzacji. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny „jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”.

Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia, tak aby obejmowała wszelkie koszty i składniki związane z  wykonaniem zamówienia, warunki stawiane przez Zamawiającego oraz wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, koszty dostawy i montażu urządzeń, nasadzeń oraz inne koszty niezbędne do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia.

3.Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymienione wymagania oraz przedstawi ofertę o najniższej cenie brutto.

4.W przypadku przedłożenia ofert o takiej samej cenie, Wykonawcy zostaną wezwani do złożenia oferty dodatkowej.

5.Jeżeli ceny ofert będą przekraczały kwotę, jaką zamierza się przeznaczyć na realizację zamówienia,  Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub unieważnienia postępowania.

6.Zamawiający nie będzie dokonywał oceny oferty, jeżeli:

-                    zostanie złożona po terminie składania ofert,

-                    jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

-                    wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym kierownika robót/kierowników robót

 

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Romuald Wójcik – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 11,  tel./fax. /15/ 8612018 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

Tomasz Neyman – Centrum Obsługi Oświaty ul. Rynek 50, 27-440 Ćmielów tel./fax /15/ 8612079

Zbigniew Czubala – Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzóstowej, Brzóstowa 200A, 27-440 Ćmielów tel./fax. /15/ 8616024

Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego kierując zapytania na adres szkoły.  Treść zapytań oraz wyjaśnień Zamawiającego publikowana jest stronie, gdzie opublikowano zapytanie ofertowe. 

 

XI. Istotne warunki zamówienia

1.       Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

2.       Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3.       W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.       Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie umieszczona w tożsamych miejscach, w których zostało zamieszczone zapytanie.

5.       Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.

6.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie postępowania bez konieczności wyłonienia wykonawcy.

7.       Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza w tożsamy sposób w jaki zostało ogłoszone zapytanie.

8.       Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje się kwotę wpisaną słownie.

9.       Zamawiający może w toku badania oferty i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

10.   Decyzja o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną

 

XII. Warunki zmiany umowy

1.                  Dopuszcza się możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych jak we wzorze umowy i/lub poniżej, w następujących przypadkach:

a)         zmiany, mające wpływ na realizację umowy,

b)        działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania  robót,

c)         wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

d)        zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym.

2.   W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

 

XIII.  Wybór oferty

1.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie Nabywcy i Płatnika

2.   Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie dodatkowo poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy.

3.   Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

4.   Informacja o wyniku postępowania  upublicznia się  w taki sposób jak  zostało upublicznione  zapytanie ofertowe. Z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół.

 

XIV. Pozostałe informacje

1.Zamawiajaćy zastrzega  sobie prawo do unieważnienia postępowania  na każdym  jego etapie  bez podania przyczyny

2. Zamawiający dopuszcza  porozumiewanie się  z Wykonawcami  za pomocą e-maila. Każda ze stron na wezwanie drugiej potwierdza otrzymanie informacji. Dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał  korespondencję. Zamawiający nie  ponosi odpowiedzialności za niesprawne  działanie  urządzeń Wykonawcy.

4. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu następujące dokumenty:

- kosztorys wykonania umowy wykonany metodą uproszczoną zgodnie i na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania. Kosztorys posłuży  zamawiającemu do: rozliczenia się z wykonawcą w sytuacji jeżeli wystąpią  okoliczności wykonania robót zamiennych, lub  wystąpi konieczność zaniechania części robót oraz kontroli wynagrodzenia dla  podwykonawców,

- kopię uprawnień budowlanych potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych  osób wskazanych na kierowników robót,

- opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na okres, co najmniej od daty zawarcia umowy do zakończenia realizacji zamówienia. W przypadku posiadania umowy ubezpieczenia na krótszy okres niż termin realizacji zamówienia Wykonawca dodatkowo musi złożyć oświadczenie, że ubezpieczy się na pozostały okres.  W przypadku opłacania polisy w ratach, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia kopii kolejnych wpłat oraz polis.

5. Klauzula informacyjna  wynikająca z art. 13 RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.. L. 2016 nr 119, s. 1 ze zm.) , zwanego dalej  „RODO” informuje, że:

1)      Administratorem Państwa danych jest Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów tel./fax /15/ 8612018 e-mail: urzad@cmielow.pl zwany dalej  „Administratorem” lub  „Zamawiającym”

2)      Administrator  wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może  Pani/Pan skontaktować  się pod adresem e-mail:: inspektor@cbi24.pl; lub pisemnie, kierując  korespondencję  pod adres siedziby  Administratora.

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  przeprowadzenia postępowania  o udzielenie  zamówienia publicznego, opisanego w art. 2 pkt. 7a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „pzp”, na:  „Remont i wyposażenie stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. Mariana Raciborskiego w Brzóstowej” zwanego  dalej „zamówieniem” prowadzonym w trybie art. 4 pkt.8 ustawy pzp;

3)                   Pani/Pana dane  osobowe  będą przetwarzane  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – jako niezbędne  do wypełnienia  obowiązku  prawnego ciążącego na Administratorze  na mocy przepisów  ustawy  Pzp, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  oraz innych przepisów prawa.

4)                   W związku  z przetwarzaniem  danych w celu, o których  mowa  w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych  osobowych mogą być:

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są  współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające;

c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.

5). Administrator może przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych[1]

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 7). Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp zamawiający przechowuje protokół wraz z  załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

8). W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia[2]

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy czym skorzystanie przez Panią/Pana, z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp[3] ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników[4]

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:

-  gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający  Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

-  jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych  osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

-  Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne  Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-  Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania –  do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są  nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu

- przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu[5], a nadto od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[6]

9). W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:

a) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO  – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;

b)  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

c)  prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.

10). Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w szczególności wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia, w myśl art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.

12). Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 ustawy Pzp informujemy iż:

- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1– 3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane  dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania  lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień  umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio  pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

XV. Załączniki:

a)  Formularz ofertowy – zał. nr 1;

b) Wzór umowy– zał. nr 2;

c) Dokumentacja techniczna (przedmiar robót, specyfikacje techniczne)- zał. nr 3

W/w załączniki dostępne są na stronach internetowych, na których opublikowano niniejsze ogłoszenie oraz w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzóstowej.

           

 

            Dyrektor

 

/-/ Zbigniew Czubala[1] W takim przypadku należy udostępnić informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję

odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1

akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informację o sposobach

uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia

[2] Patrz art. 8a ust. 2 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp.

[3] Patrz art. 8a ust. 3 ustawy Pzp

[4] Patrz art. 97 ust. 1b ustawy Pzp

[5] Patrz art. 8a ust. 4 ustawy Pzp

[6] Parz art. 96 ust. 3b ustawy Pzp