Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 112/2020 z dnia 09 października 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 5.350.000 euro znak: I.271.3.2020 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej"