Nr 15/2020                                                                                                     Ćmielów dn. 23/11/2020r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 euro pn.:

„Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym”

 

1. Zamawiający: Gmina Ćmielów, z siedzibą w Ćmielowie przy ul. Ostrowieckiej 40, 27-440 Ćmielów, NIP: 661-21-64-776, REGON: 830409910, tel./fax. /15/ 8612018, e-mail: inwestycje@cmielow.pl, strona internetowa: www.bip.cmielow.pl

2. Tryb udzielania zamówienia: zamówienie o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000,00 euro prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.)

3. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe  (Dz. U. z 2020r., poz. 1041) na rzecz Gminy Ćmielów. Zwroty przesyłek listowych po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz doręczanie zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym doręczeniu.

64110000-0 – usługi pocztowe; 64112000-4 – usługi pocztowe dotyczące listów; 64113000-1 – usługi pocztowe dotyczące paczek

1) przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe w obrocie krajowym i zagranicznym o wadze do 2000 g ( format S, M, L) oraz paczki pocztowe o masie do 10kg.:

- zwykłe ekonomiczne-  przesyłki nierejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym;

- zwykłe priorytetowe – przesyłki nierejestrowane będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym;

- polecone – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym;

- polecone priorytetowe – przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym;

- polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO)  – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym ;

- polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłki rejestrowane, najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczenia za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym

- paczki  pocztowe rejestrowane,

- przesyłki kurierskie  w obrocie krajowym.

Wymiary przesyłek listowych wynoszą:

Maksimum: suma długości, szerokości i wysokości -900mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć  600mm, minimum:  wymiary  strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140mm

Wymiary kartek pocztowych wynoszą: maksimum: 120x235mm, minimum 90x140mm

Format S to przesyłka o wymiarach: minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20 mm, długości 230mm, szerokość: 160mm.

Format M – to przesyłka o wymiarach: minimum – wymiary strony adresowej  nie mogą  być mniejsze niż 90x140mm, maksimum  żaden z wymiarów nie może przekroczyć : wysokość: 20mm, długość 325mm, szerokość 230mm

Format L - to przesyłka o wymiarach: minimum – wymiary strony adresowej  nie mogą  być mniejsze niż 90x140mm, maksimum: suma długości, szerokości i wysokości  900mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może  przekroczyć 600mm

Wymiary paczek pocztowych

Gabaryt A – to paczka o wymiarach: minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 300 mm, szerokość 500mm, długość 600mm. Gabaryt B – to paczki o wymiarach: minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub szerokość 500 mm lub wysokość 300 mm, Maksimum – suma długości i  największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość -3000mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500mm.

Przyjmuje się tolerancję wszystkich wymiarów ±2mm.

2).Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi pocztowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

a) ustawy  z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020, poz. 1041) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy

b)  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)

c) ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (Dz. z 2020r. poz. 1575)  

d)  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020r., poz. 1325)

e) ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2019r.  poz. 1781)

f) rozporządzenie  Ministra Administracji i  Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r.  w sprawie  warunków wykonywania  usług powszechnych  przez operatora  wyznaczonego (Dz. U. z 2020, poz. 1026)  

g) międzynarodowych  przepisów pocztowych

3). Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego do godz. 14:00.

4). Terminy doręczania przesyłek pocztowych z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanym w rozporządzeniu  Ministra Administracji i  Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r.  w sprawie  warunków wykonywania  usług powszechnych  przez operatora  wyznaczonego (Dz. U. z 2020, poz. 1026).   Niedopuszczalne jest nieuzasadnione  przetrzymywanie przesyłek przez Wykonawcę.

5). Przesyłki będą dostarczane przez Wykonawcę do każdego wskazanego przez Zamawiającego miejsca w kraju i za granicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym.

6). Wykonawca zapewnieni dla Zamawiającego punkt nadawczo - odbiorczy położony w granicach administracyjnych miasta Ćmielów.

7). Nadawanie przesyłek w placówce wskazanej przez Wykonawcę z datą nadania i za pokwitowaniem w książkach nadawczych przez pracownika Wykonawcy.

8). W ramach świadczenia usług pocztowych dotyczących przesyłek listowych rejestrowanych za zwrotnym poświadczeniem odbioru /ZPO/ Wykonawca będzie realizował doręczanie przesyłek w trybie określonym w;

- art. 39-49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm./

- art. 144-154c  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020, poz.1325 ze zm.)

9). Tryb doręczania przesyłek za potwierdzeniem odbioru, o których mowa w ppkt. 8:

a) Wykonawca będzie doręczał do Zamawiającego potwierdzenie odbioru przesyłki przez adresata niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki,

b) w przypadku nieobecności adresata przesyłki rejestrowanej Wykonawca przechowa przesyłkę w swojej placówce przez okres 14 dni; przedstawiciel Wykonawcy pozostawi zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie doręczenia przesyłki ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę; termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 7 dni, licząc od dnia pozostawienia pierwszego zawiadomienia; w przypadku niepodjęcia przesyłki w tym terminie, przesyłka będzie awizowana

powtórnie, poprzez pozostawienie drugiego zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia; po upływie 14 dniowego terminu odbioru Wykonawca zwróci przesyłkę do zamawiającego z podaniem przyczyny niedoręczenia adresatowi.

Zamawiający wymaga aby punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) znajdowały się na terenie każdej gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

10). Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata z dokładną datą „potwierdzenie odbioru”(ZPO) niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.

11). Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od daty nadania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2019r., poz. 474).

12). Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia: z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe  (Dz. U. z  2020 roku, poz. 1041)  oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2019r., poz. 474), a w sprawach nieuregulowanych tymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2020r., poz. 1740)

13). Zwroty nieodebranych przesyłek winny być wpisywane na oddzielnej specyfikacji.

14). W ramach świadczonych usług pocztowych Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania m.in. następujących czynności:

a) odbierania przesyłek w dni robocze od poniedziałku do piątku do godz. 14:00 w wyznaczonym punkcie zdawczo – odbiorczym Wykonawcy mieszczącym się na terenie administracyjnym miasta Ćmielów. Punkt winien umożliwiać nadania pilnych przesyłek  pocztowych  w godzinach  innych niż określono w umowie.

b) potwierdzania każdorazowo przyjętych przesyłek pieczęcią, podpisem i datą w pocztowej książce nadawczej (dla przesyłek rejestrowanych)  oraz na zestawieniu ilościowym (dla przesyłek zwykłych). Odbiór przesyłek potwierdzać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy.

c) zwrotu otrzymanych pocztowych książek nadawczych oraz zestawienia nadanych przesyłek w dniu następnym, w godzinach dostarczenia do wyznaczonego punktu zdawczo – odbiorczego Wykonawcy kolejnych przesyłek,

d) w przypadku uszkodzenia przesyłki Wykonawca ma obowiązek ją zabezpieczyć oraz nanieść adnotację z informacją o osobie dokonującej zabezpieczenia.

15). Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce listowej uzgodnionej z wykonawcą treści opłaty pocztowej, nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w książce nadawczej), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytetowa) oraz umieszczania na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki nadruku (pieczątki) określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do  przekazania wszelkich oznaczeń przesyłek rejestrowych i priorytetowych

16). Zamawiający zobowiązuje się do właściwego przygotowania przesyłek oraz sporządzenia zestawień dla tych przesyłek.

17) Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych w stanie umożliwiającym  Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia.

18). Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczona (zaklejona lub zalakowana). Opakowanie paczek stanowi pudełko lub szary papier Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza stosowania przez Wykonawcę własnych opakowań na listy i przesyłki.

19). Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co należy rozumieć:

a) dla przesyłek rejestrowanych  – wpisanie każdej przesyłki do książki nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczona dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek,

b) dla przesyłek zwykłych nierejestrowanych – zestawienie ilościowe przesyłek sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczona dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek.

20). Zamawiający we własnym zakresie zapewni sobie druki zwrotnego potwierdzenia odbioru dla przesyłek z potwierdzeniem odbioru do przesyłek doręczanych na zasadzie:

a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa

b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. Usługa obejmuje doręczanie przesyłek pocztowych  wynikających z przepisów ordynacji podatkowej, kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

21). Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu operatorowi, jeżeli Wykonawca nie zapewni możliwości przyjęcia przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie od Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  cywilno- prawną za będące przedmiotem zamówienia przesyłki pocztowe oraz związane z nimi informacje i dane na zasadach określonych  w ustawie Prawo pocztowe oraz  aktach wykonawczych do tej ustawy, a w sprawach nieuregulowanych  tymi przepisami  na zasadach  ogólnych  kodeksu cywilnego

22). Wykazane w Formularzu ofertowym szacunkowe ilości przesyłek każdego rodzaju, zostały podane dla porównywalności  ofert i nie są ilościami zobowiązującymi Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty ilościowej wg gramatury i rodzajów nadawanych przesyłek. Rzeczywista ilość przesyłek pocztowych według gramatury i rodzaju będzie wynikać z faktycznych potrzeb Zamawiającego. W przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek  pocztowych nie ujętych w formularzu ofertowym, podstawą  rozliczeń z Zamawiającym  będą  ceny zawarte w obowiązującym w dacie przyjęcia przesyłek pocztowych cenniku usług pocztowych Wykonawcy.

23). Wartość należności za świadczenie usług pocztowych będzie obliczana w okresach miesięcznych, jako iloczyn cen jednostkowych zaoferowanej w ofercie za dany rodzaj przesyłki oraz rzeczywistej ilości przesyłek danego rodzaju. Rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z faktycznych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości przesyłek podanych w formularzu cenowym. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wynikające z niewykonania ilości przesyłek określonych w formularzu cenowym.

24). Wykonawca ponosił będzie wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia (usług) podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w formularzu ofertowym informację na temat podwykonawców i części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę lub podwykonawców obowiązków wynikających z umowy i niniejszego ogłoszenia. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za rozliczenia dokonywane pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcami. Wykonanie usług w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Termin wykonania zamówienia: zamówienie należy wykonać w terminie od dnia 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 roku

5. Wykaz dokumentów, jakie maja załączyć wykonawcy do oferty:

a)    uzupełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

b)   kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru operatorów pocztowych wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia  23 listopada  2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020, poz. 1041) lub oświadczenie  o ustawowym zwolnieniu z uzyskania ww. zezwolenia.

6. Opis sposobu przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie. Oferta wraz z załączonymi dokumentami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, lub zawierać odpowiednie upoważnienia. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu oznacza pełną akceptację warunków zawartych w niniejszym ogłoszeniu. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki wymienione w pkt. 5.

Ofertę należy złożyć/przesłać   do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów lub e-mailem na adres: zamowienia@cmielow.pl Na kopercie zawierającej  ofertę lub  w temacie  e-maila należy umieścić następującą informację: „Oferta na usługi pocztowe”

7. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

Wykonawca podaje cenę oferty zgodnie z obliczoną ceną w formularzu cenowym. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego. Cena ofertowa ma być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie. Cena jednostkowa każdej pozycji z wymienionych rodzajów przesyłek musi zawierać sumę ceny przesyłki danej kategorii oraz świadczeń dodatkowych wskazanych w danej pozycji. W formularzu cenowym należy podać ceny wszystkich rodzajów przesyłek, nawet tych, których Zamawiający obecnie nie planuje przygotować w czasie realizacji zamówienia (podana ilość wynosi 0), ponieważ podczas realizacji zamówienia może zamawiający skorzystać z tego rodzaju przesyłki. W przypadku konieczności skorzystania przez Zamawiającego z usług  niewymienionych w formularzu ofertowym, wykonawca umożliwi skorzystanie zamawiającemu z tych usług zgonie z ogólnie obowiązującym cennikiem usług pocztowych wykonawcy.

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych (PLN).

8. Kryterium oceny ofert: najniższa cena ofertowa brutto- 100%

9. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert: oferty należ złożyć/przesłać do dnia: 01/12/2020r. do godz. 12:00 – sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów lub e-mailem na adres: zamowienia@cmielow.pl. Liczy się data wpływu do tut. urzędu lub na serwer.

10. Pozostałe informacje:

Umowa o realizację zamówienia z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta na takich warunkach, jakie wynikają z postanowień niniejszego ogłoszenia. Załącznikiem do umowy będzie niniejsze ogłoszenie wraz z ofertą wykonawcy.

Istotne  dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone  do treści zawieranej umowy:

a) integralna częścią umowy jest ogłoszenie o zamówieniu wraz z ofertą wykonawcy.

b) przedmiotem umowy jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotów przesyłem do zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, przy czym przez przesyłki  będące przedmiotem zamówienia rozumie się w szczególności: przesyłki listowe nierejestrowe;  przesyłki listowe rejestrowe; paczki pocztowe; przesyłki kurierskie w obrocie krajowym

c) świadczenie przez wykonawcę  dla przesyłek rejestrowych, o których mowa powyżej  dodatkowych usług jak: ostrożnie; zwrot niedostarczonych  przesyłek  nadawcy do  siedziby zamawiającego.

d) należność za świadczenie usług pocztowych obliczona będzie w okresach miesięcznych, jako iloczyn ceny jednostkowej zaoferowanej w formularzu ofertowym za dany rodzaj przesyłki oraz rzeczywistej ilości przesyłek danego rodzaju. W przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek nie ujętych w formularzu cenowym podstawą rozliczeń będą ceny z załączonego do umowy obowiązującego cennika usług pocztowych Wykonawcy.

e) zapłata wynagrodzenia za faktycznie wykonaną usługę będzie następowała przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę. W przypadku niedostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego, na co najmniej 7 dni od daty jej wystawienia, bieg terminu płatności za fakturę wynosić będzie 7 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Do faktury na żądanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zestawienie ilościowe nadanych poszczególnych przesyłek oraz ich zwrotów w danym okresie rozliczeniowym.

f) zwrotne potwierdzenia odbioru przesyłek pocztowych pokwitowane przez adresata będą zwracane niezwłocznie po dokonaniu usługi do siedziby zamawiającego.

g) zwroty przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich wydania lub doręczenia odbiorcy będą niezwłocznie przekazywane do siedziby zamawiającego.

h) wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi doręczania przesyłek w kraju i za granicami kraju.

i) opakowania przesyłek zawierać będą czytelne informacje identyfikujące adresata i nadawcę, rodzaj przesyłki oraz nadruk lub odcisk pieczęci potwierdzającej wniesienie opłaty za usługę.

j) zamawiający nie dopuszcza stosowania przez wykonawcę własnych opakowań na listy i przesyłki oraz druków za potwierdzeniem odbioru. Wyjątek mogą stanowić druki za potwierdzeniem odbioru Wykonawcy dostarczane Zamawiającemu bezpłatnie.

k) zamawiający wymaga by wykonawca dysponował placówką odbiorczo – nadawczą położoną w granicach administracyjnych miasta Ćmielów.

l) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Niedotrzymanie przez wykonawcę warunków umowy uprawnia zamawiającego do jej rozwiązania w trybie natychmiastowym.

m). w sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.,  Prawo pocztowe  oraz przepisy wykonawcze do ustawy Prawo pocztowe. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01.01.2021r. – do dnia 31.12.2021r.

n).  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej tj. za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej, Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umową naliczoną zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe dotyczące odszkodowania. Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia: 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe  oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie reklamacji usługi pocztowej, a w sprawach nieuregulowanych tymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny

o). Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z umowy bez zgody Zamawiającego. Ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje przesyłek w okresie obowiązywania umowy, za zgodą zamawiającego mogą ulec zmianie w przypadku: ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).

p) Okres rozwiązania umowy 1 miesiąc.

r) W sprawach nieuregulowanych  maja zastosowanie  przepisy  Kodeksu cywilnego i Prawa pocztowego  wraz z przepisami wykonawczymi.

s) W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom, wykonawca odpowiada  za działanie podwykonawców, jak za swoje własne. Umowa wykonawcy z podwykonawcą winna  być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

t) Sądem właściwym do rozpatrywania sportów wynikłych na tle realizacji umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia.

11. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

Romuald Wójcik – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 00,  tel./fax. /15/ 8612018, e-mail: zamowienia@cmielow.pl w sprawie procedury i przedmiotu zamówienia

12. Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej: www.bip.cmielow.pl i na tablicy ogłoszeń w UMiG w Ćmielowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia postępowania bez podania przyczyny; możliwość zmiany albo odwołania niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny; żądania wyjaśnień dotyczących złożonych ofert oraz możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, czy poprawy oczywistych omyłek rachunkowych  lub pisarskich w ofercie wykonawcy

13. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.. L. 2016 nr 119, s. 1 ze zm.) , zwanego dalej  „RODO” informuje, że:

- Administratorem Państwa danych jest Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów tel./fax /15/ 8612018 e-mail: urzad@cmielow.pl zwany dalej  „Administratorem” lub  „Zamawiającym” ;

- Administrator  wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może  Pani/Pan skontaktować  się pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl; lub pisemnie, kierując  korespondencję  pod adres siedziby  Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  przeprowadzenia postępowania  o udzielenie  zamówienia publicznego, opisanego w art. 2 pkt. 7a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843ze zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „pzp”, pn.: „usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym” zwanego  dalej „zamówieniem” prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ww. ustawy

-  Pani/Pana dane  osobowe  będą przetwarzane  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – jako niezbędne  do wypełnienia  obowiązku  prawnego ciążącego na Administratorze  na mocy przepisów  ustawy  Pzp, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  oraz innych przepisów prawa.

- W związku  z przetwarzaniem  danych w celu, o których  mowa  w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych  osobowych mogą być:

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są  współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające;

c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp lub innych przepisów prawa

1). Administrator może przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych[1]

2)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. c. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres  co najmniej 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym realizowane było zadanie, a  jeżeli  zobowiązania  wskazane w ofercie i umowie  przekroczą  ww. przedział czasowy,  okres  przechowywania obejmuje ten  termin.  Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020r. poz. 164 z późn. zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

3). W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia[2]

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy czym skorzystanie przez Panią/Pana, z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp[3] ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników[4]

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:

-  gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający  Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

-  jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych  osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

-  Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne  Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-  Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania –  do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są  nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu

- przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu[5], a nadto od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[6]

4). W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:

a) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO  – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;

b)  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

c)  prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.

5). Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w tym wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia,

7). Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 ustawy Pzp informujemy iż:

- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1– 3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane  dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania  lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień  umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio  pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

14. Załączniki: Formularz ofertowy – zał. Nr 1. Załącznik dostępny jest na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze ogłoszenie oraz w pokoju nr 00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40.

Sporządził: Romuald Wójcik                                                                                                 

Ćmielów dn. 23/11/2020r.                                                                   ZATWIERDZAM

           Burmistrz Ćmielowa

 

 /-/ Joanna Suska[1] W takim przypadku należy udostępnić informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję

odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1

akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informację o sposobach

uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia

[2] Patrz art. 8a ust. 2 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp.

[3] Patrz art. 8a ust. 3 ustawy Pzp

[4] Patrz art. 97 ust. 1b ustawy Pzp

[5] Patrz art. 8a ust. 4 ustawy Pzp

[6] Parz art. 96 ust. 3b ustawy Pzp