obrazek

 

 

 

 

 

 

 

Post. 16/2020                                                                                                 Ćmielów dn. 26/11/2020r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Dostawa mebli do Klubu Senior+ i Dziennego Domu Senior+”

 

Gmina Ćmielów zaprasza do złożenia oferty cenowej w zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na „Dostawa mebli do Klubu Senior+ i Dziennego Domu Senior+”

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów,  tel./fax. /15/ 8612018 e-mail: zamowienia@cmielow.pl

NIP: 661-21-64-776, REGON: 830409910, www.bip.cmielow.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30

 

II. Podstawa prowadzenia postępowania

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2019, poz. 1843 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mebli do Klubu Senior+ i Dziennego Domu Senior+ dostawa jest współfinansowana ze środków będących do dyspozycji Wojewody Świętokrzyskiego  przyznanych  na jego realizację  w ramach  Programu  Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I „Utworzenie  lub wyposażenie:  Klubu „Senior+” i Dziennego Domu „Senior +”

39100000-3 - meble

39000000-2- meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

39141000-2 meble i wyposażenie kuchni

1.       Przedmiotem zamówienia jest  dostaw  mebli do Klubu Senior+ i Dziennego Domu Senior+ . Oferowane meble i wyposażenie – musi być fabrycznie nowe (bez śladów użytkowania), bez wad,  kompletne, posiadały wymagane prawem atesty i certyfikaty, zaopatrzone były w niezbędne akcesoria  oraz nie wymagały żadnych dodatkowych nakładów, były złożone  gotowe do użytkowania. Dostawa przedmiotu zamówienia na wskazany adres obejmuje wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego i montaż. Uwaga: meble kuchenne należy zwymiarować wg. zał. projektu budowlanego. Szczegółowy zakres został określony w zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia

  1. Miejsce realizacji zamówienia – dostaw/montażu: budynek po byłym gimnazjum w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 25, 27-440 Ćmielów,  powiat ostrowiecki,  województwo świętokrzyskie.
  2.  W przypadku, gdy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posłużył się wskazaniem pochodzenia (znak towarowy, marka, producent, patent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych (wraz z dokumentami potwierdzającymi ich równoważność), innych aniżeli wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1) pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.
  3. Wykonawca winien zaoferować  przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi  szczegółowo w załączniku nr 1.  Wskazane  w załączniku nr 1 parametry  techniczne   należy traktować jako  minimalne  wymagania Zamawiającego.

5. Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia.

a)  Oferowany sprzęt i wyposażenie – musi być fabrycznie nowe (bez śladów użytkowania), bez wad,  kompletne, posiadały wymagane prawem atesty i certyfikaty, zaopatrzone były w niezbędne akcesoria i okablowanie oraz nie wymagały żadnych dodatkowych nakładów, były gotowe do pracy.

b) Wszystkie dokumenty załączone do do­starczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone
w języku polskim w formie drukowanej;

c) Dostawa przedmiotu zamówienia na wskazany adres obejmuje wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, montaż urządzeń oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi - jeśli jest wymagane,

6.  Inne  wymogi: urządzenia będące przedmiotem dostawy muszą być objęte gwarancją producenta lub dostawcy. Okres rękojmi i gwarancji  nie  może krótszy niż 24 miesięcy.

Okres gwarancji zaczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

7. Niezależnie od gwarancji producenta  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym nie podlegającym weryfikacji, w konsekwencji czego konieczność wykonania usług, prac, zakupu sprzętu bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia – nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie.

9. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w zaproszeniu i w załącznikach parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają  wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w zaproszeniu i w załącznikach do zaproszenia. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.

10. Szczegółowe zestawienie materiałów i sprzętów oraz ich ilości znajdują się w załączniku nr 1. Oferowany przedmiot zamówienia musi  spełniać wymagania Zamawiającego  wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wyposażenie, jeżeli stanowi materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, musi odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14) oraz:

a)       posiadać deklarację CE;

b)      być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

c)         posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim;

d)        posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata

Wyposażenie, jeżeli nie stanowi materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, musi spełniać wymagania, o których mowa w ppkt. b–d.

IV. Termin wykonania zamówienia: zamówienie należy wykonać w terminie do:  29 grudnia 2020 roku.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:

1)      Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy. Do formularz ofertowego należy dołączyć  uzupełniony i podpisany formularz cenotwórczy – załącznik nr1

2)      Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3)      Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jedną ofertę spowoduje  odrzucenie  wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

4)                  Ofertę  należy złożyć w formie elektronicznie (skan podpisanej oferty) na adres e-mail: zamowienia@cmielow.pl W nagłówku e-maila  należy wpisać oferta na dostawę mebli”

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy przesłać do dnia   27/11/2020r. do godz. 14.00  e-mailem na adres: zamowienia@cmielow.pl . Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty (wpływu na serwer). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny

1.Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

2.Cena oferty powinna być podana następująco: cena brutto (z VAT)

3.Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto  - 100%.

4.Cena  podana przez wykonawcę w ofercie i formularzu cenotwórczym będzie ceną stałą i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. Wartości należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  tj. koszt dostawy, wniesienia do budynku, montażu oraz inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. W cenie ofertowej wykonawca winien zawrzeć wszelkie koszty nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis  sposobu dokonania oceny ich spełniania: zamawiający nie stawia warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

 

IX. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować jednym kryterium  tj. cena ofertowa brutto – 100%.

2. Cena określona w ofercie wykonawcy będzie rozumiana, jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia i nie podlega waloryzacji. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny „jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”.

Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia, tak aby obejmowała wszelkie koszty i składniki związane z  wykonaniem zamówienia, warunki stawiane przez Zamawiającego oraz wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, koszty dostawy i montażu urządzeń oraz inne koszty niezbędne do prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymienione wymagania oraz przedstawi ofertę o najniższej cenie brutto.

4. W przypadku przedłożenia ofert o takiej samej cenie, Wykonawcy zostaną wezwani do złożenia oferty dodatkowej.

5. Jeżeli ceny ofert będą przekraczały kwotę, jaką zamierza się przeznaczyć na realizację zamówienia,  Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub unieważnienia postępowania (części zamówienia).

6. Zamawiający nie będzie dokonywał oceny oferty, jeżeli:

-        zostanie złożona po terminie składania ofert,

-        jej treść nie będzie odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert,

 

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Romuald Wójcik – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 11,  tel./fax. /15/ 8612018, e-mail: zamowienia@cmielow.pl w sprawie procedury

w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek- piątek od 7.30 do 15.30

Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego kierując zapytania na ww. adres.  Treść zapytań oraz wyjaśnień zamawiającego publikowana jest stronie, gdzie opublikowano zapytanie ofertowe. 

 

XI. Istotne warunki zamówienia

1.       Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

2.       Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert.

3.       W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.       Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie umieszczona w tożsamych miejscach, w których zostało zamieszczone zapytanie.

5.       Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.

6.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie postępowania bez konieczności wyłonienia wykonawcy.

7.   Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza w tożsamy sposób w jaki zostało ogłoszone zapytanie.

8.   Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.

9.   Zamawiający może w toku badania oferty i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

 

XII. Warunki zmiany umowy

1.       Dopuszcza się możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych jak we wzorze umowy i/lub poniżej, w następujących przypadkach:

a)       zmiany, mające wpływ na realizację umowy,

b)      działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy,

c)       wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

d)      zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym.

2.       W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin okresu przewidzianego na zakończenie realizacji dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności

 

XIII.  Wybór oferty

1.   Informacja o wyniku postępowania  upublicznia się  w taki sposób jak  zostało upublicznione  zapytanie ofertowe. Z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół.

2.   Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta niezwłocznie.

 

XIV. Pozostałe informacje

1.Zamawiajaćy zastrzega  sobie prawo do unieważnienia postępowania  na każdym  jego etapie  bez podania przyczyny

2. Zamawiający dopuszcza  porozumiewanie się  z Wykonawcami  za pomocą e-maila (uzupełnienia, wyjaśnienia, poprawa oferty, treść zapytań, zawiadomienia o wyborze lub unieważnieniu). Każda ze stron na wezwanie drugiej potwierdza  ich otrzymanie. Dowód transmisji danych oznacza, ze wykonawca otrzymał  korespondencję. Zamawiający nie  ponosi odpowiedzialności za niesprawne  działanie  urządzeń Wykonawcy.

3. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu następujące dokumenty:

- kosztorys wykonania umowy wykonany metodą uproszczoną zgodnie i na podstawie przedmiarów robót stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.. L. 2016 nr 119, s. 1 ze zm.) , zwanego dalej  „RODO” informuje, że:

- Administratorem Państwa danych jest Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów tel./fax /15/ 8612018 e-mail: urzad@cmielow.pl zwany dalej  „Administratorem” lub  „Zamawiającym” ;

- Administrator  wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może  Pani/Pan skontaktować  się pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl; lub pisemnie, kierując  korespondencję  pod adres siedziby  Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  przeprowadzenia postępowania  o udzielenie  zamówienia publicznego, opisanego w art. 2 pkt. 7a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843ze zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „pzp”, pn.: „Dostawa mebli do Klubu Senior+ i Dziennego Domu Senior+”  zwanego  dalej „zamówieniem” prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ww. ustawy

-  Pani/Pana dane  osobowe  będą przetwarzane  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – jako niezbędne  do wypełnienia  obowiązku  prawnego ciążącego na Administratorze  na mocy przepisów  ustawy  Pzp, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  oraz innych przepisów prawa.

- W związku  z przetwarzaniem  danych w celu, o których  mowa  w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych  osobowych mogą być:

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są  współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające;

c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp lub innych przepisów prawa

1). Administrator może przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych[1]

2)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. c. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres  co najmniej 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym realizowane było zadanie, a  jeżeli  zobowiązania  wskazane w ofercie i umowie  przekroczą  ww. przedział czasowy,  okres  przechowywania obejmuje ten  termin.  Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020r. poz. 164 z późn. zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

3). W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia[2]

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy czym skorzystanie przez Panią/Pana, z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp[3] ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników[4]

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:

-  gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający  Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

-  jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych  osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

-  Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne  Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-  Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania –  do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są  nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu

- przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu[5], a nadto od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[6]

4). W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:

a) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO  – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;

b)  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

c)  prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.

5). Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w tym wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia,

7). Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 ustawy Pzp informujemy iż:

- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1– 3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane  dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania  lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień  umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio  pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

XV. Załączniki:

a)       Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenotwórczy – zał. nr 1

b)      Formularz ofertowy zał. nr 2

c)       Wzór umowy– zał. nr 3

d)      Projekt budowlany (zał. nr 4) – dostępny na stronie http://bip.cmielow.pl/?a=10421 (załącznik nr 8 do SIWZ)

W/w załączniki dostępne są na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze ogłoszenie oraz w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40.

Sporządził: Romuald Wójcik                                                                                                 

Ćmielów dn. 26/11/2020r.                                           

                                                                         

 

Zatwierdzam:

 

                                                                                                           Burmistrz Ćmielowa

 

                                                                                                              /-/ Joanna Suska[1] W takim przypadku należy udostępnić informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję

odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1

akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informację o sposobach

uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia

[2] Patrz art. 8a ust. 2 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp.

[3] Patrz art. 8a ust. 3 ustawy Pzp

[4] Patrz art. 97 ust. 1b ustawy Pzp

[5] Patrz art. 8a ust. 4 ustawy Pzp

[6] Parz art. 96 ust. 3b ustawy Pzp