Wniosek Nr 2/2020 dotyczący wszczęcia procedury sporządzenia i wprowadzenia zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz stosownych zmian w Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla całej Gminy Ćmielów.