Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej w 2021 roku

Przypominamy: od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.

W 2021 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego, który jest zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1 zł na 1 litr oleju, czyli tak jak w latach ubiegłych.

Wnioski należy złożyć u wójta, burmistrza, prezydenta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu rolnika lub współposiadaniu.

Do wniosku należy dołączyć :

1. faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r,

2. w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła należy dołączyć wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2020 roku. Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła jednorazowo w danym roku, w pierwszym lub drugim terminie.

Zwrot podatku będzie wypłacany w terminie od 1 do 30 kwietnia 2021 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Kolejny termin za złożenie dokumentów dla rolnika, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej to 2 - 31 sierpnia 2021 r. Wtedy zostaną rozliczone faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. (w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.). W przypadku złożenia wniosku w tym terminie, zwrot pieniędzy nastąpi w okresie 1 – 31 października 2021 r.

 

UWAGA!

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19 oraz mając na uwadze art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188), dotyczący wydawania przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek producenta rolnego, dokumentu zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego – uprzejmie informuję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadza dodatkową formę wydawania ww. dokumentu, tj. formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

Biorąc powyższe pod uwagę uprzejmie proszę o poinformowanie producentów rolnych o dopuszczeniu takiej formy dokumentu przedkładanego przez producentów rolnych wraz z wnioskami o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,

tj. Informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (forma papierowa podpisana elektronicznie).

 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego

Robert Wzorek

Dyrektor Wydział Infrastruktury i Rozwoju