Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce ewid. nr 719 w miejscowości Podgórze od km 0+450 do km 0+748”