W dniu 25 stycznia 2022 roku /wtorek/ o godzinie 9.00 w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Ćmielowie odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek obrad :

 

1.      Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Miejskiej odbytych w odbytych w dniu 29 grudnia 2021 r. oraz 20 stycznia 2022 r.

5.      Sprawozdanie Burmistrz Ćmielowa z działalności w okresie między sesjami.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków na leki poniesionych przez mieszkańców Gminy Ćmielów na rok 2022”.

8.      Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 - 2022 za 2021 r.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowych planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Ćmielowie na 2022 rok.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

12.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego w celu realizacji zadania dotyczącego zakupu sprzętu specjalistycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.  

13.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrowieckiego”  w zakresie linii  przebiegających przez Gminę Ćmielów.

14.  Przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2022 r.

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Ćmielów na 2022 r.

b) przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie o projekcie budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2022 r.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2022 r.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2022-2033.

17.  Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach.

18.  Wolne wnioski.

19.  Sprawy różne.

20.  Zamknięcie obrad Sesji.

  

 

 

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ogranicza się liczbę uczestników sesji tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie i pracowników merytorycznych.

Zachęcamy Państwa do śledzenia obrad sesji poprzez jej transmisję na żywo – serwis YouTube, kanał użytkownika Gmina Ćmielów.

Zgodnie z informacją infolinii Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 17.01.2022 r. na sali obrad nie może przebywać więcej niż 28 osób nie wliczając osób zaszczepionych oraz tzw. „ozdrowieńców”.