Zwrot podatku akcyzowego w 2022 roku

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2022 roku wyniesie 1 zł na 1 litr oleju. Stawka zwrotu będzie więc taka sama jak w roku 2021. Przy czym, od 1 stycznia 2022 roku zwiększeniu ulegają limity zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie rolnym.

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie:

1. z 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych - w przypadku rocznego limitu ustalanego dla powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,

2. z 30 do 40 litrów na 1 średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku - w przypadku rocznego limitu ustalanego dla chowu lub hodowli bydła.

Wszyscy producenci rolni, którzy chcą odzyskać część środków finansowych poniesionych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, powinni zbierać faktury i w niżej przedstawionych terminach złożyć wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

  • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021r. do 31 stycznia 2022r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

  • • 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

  • 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 - 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie (luty)
  • 3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie (sierpień) przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2. W przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek.

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła jednorazowo w danym roku, w pierwszym lub drugim terminie.

WZÓR WNIOSKU o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – do pobrania na stronie BIP Ćmielów w zakładce załatwianie spraw : Informacja dla rolników - zwrot podatku akcyzowego bądź w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie