Komunikat Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ćmielowie dot. przedstawienia przez Burmistrza Ćmielowa

„Raportu o stanie Gminy Ćmielów za 2021 rok
i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

 

Na sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Ćmielowie, która odbędzie się w dniu 22 lipca 2022 roku /piątek/ o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora  w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście od strony ulicy Zacisznej), odbędzie się debata nad „Raportem o stanie Gminy Ćmielów za 2021 rok”, który został przedłożony Radzie do 31 maja 2022 r. oraz umieszczony na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.W debacie oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział 15 mieszkańców gminy Ćmielów.Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska  przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania.

 

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem gminy musi złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ćmielowie, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy – a więc do dnia 21 lipca 2022 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Miejskiej zgłoszenia.

            Zgłoszenia mieszkańców Miasta i Gminy Ćmielów do udziału w debacie o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 21 lipca 2022r. w Urzędzie Miasta i Gminy Ćmielów; 27-440 Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, w godzinach od 7:30 do 15:30, w pokoju nr 5. Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy, w pokoju nr 5 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

      /-/ Krystyna Zdonek