Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LVII/371/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ćmielów