Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LVII/372/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów, położonej w Ćmielowie, gm. Ćmielów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1005/1 o pow. 0,1793 ha.