Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LVII/376/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.