Dnia 25 stycznia 2023 roku /środa/ o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście  od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XX/119/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

3.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów.

5.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  LXIII/411/2022 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 15 grudnia 2022 r.  w sprawie  ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkujących teren Gminy Ćmielów.

6.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie  przyjęcia „Programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków na leki poniesionych przez mieszkańców Gminy Ćmielów na rok 2023”.

7.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Ćmielów.

8.      Przygotowanie i przedstawienie do zaopiniowania ramowych planów pracy przez Stałe Komisje Rady Miejskiej w Ćmielowie na 2023 r.

9.      Przedstawienie  i zaopiniowanie projektów budżetu na 2023 r.:

a) Oświaty

b) Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie

c) Domu Kultury im. W. Gombrowicza i Biblioteki Publicznej w Ćmielowie

d) Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie

e) Miasta i Gminy Ćmielów

10.  Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Ćmielów na 2023 r.

11.  Przygotowanie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie o projekcie budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2023 r.

12.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2023r.

13.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2022-2033

14.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrowieckiego”  w zakresie linii  przebiegających przez Gminę Ćmielów.

15.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ćmielów, w związku z zawartym porozumieniem międzygminnym z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski.

16.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa  drogi   powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn"

17.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T (stary numer 0760T) Ruda Kościelna  do drogi nr 0678T”

18.  Sprawy różne.

19.  Zamknięcie posiedzenia.