OBWIESZCZENIE
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego pod nazwą „Rudzki Park Kulturowy”

Na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840) Rada Miejska w Ćmielowie

ogłasza
o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego na obszarze północnej części gminy Ćmielów  pod nazwą „Rudzki Park Kulturowy”.

Wnioski dotyczące projektu uchwały o utworzeniu parku kulturowego można składać do Burmistrza Ćmielowa od dnia 01.04.2023 r. do dnia 31.05.2023 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, w formie pisemnej lub przesłać pocztą tradycyjną.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. L119/1) informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Ćmielowa, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów. Szczegółowa KLAUZULA INFORMACYJNA udostępniona jest na stronie www.cmielow.pl  oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ćmielowie.

                                                                                                                     

 

                                                                                  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie

/-/ Krystyna Zdonek