WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Ćmielów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r. oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 plus.