PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-KIELC 388/2021

Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - w zakresie gospodarki odpadami