WYSTĄPIENIE POKONTROLNE DKC.0814.10.2023 z dnia 30 marca 2023 r. Sprawdzenie prawidłowości i celowości wydatkowania środków z dotacji celowej przekazanej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 roku