Dnia 23 lutego 2024 roku /piątek/ o godzinie 11.30 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora  w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się Wspólne Posiedzenie Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.    

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

3.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXI/538/2024 Rady Miejskiej w Ćmielowie  z dnia   29 stycznia 2024 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2024  rok.

4.      Sprawy różne.

5.      Zamknięcie obrad komisji.