Dnia 29 kwietnia 2024 roku /poniedziałek/ o godzinie 12.00. w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora  w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                      

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendium naukowego, sportowego i artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Ćmielów.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Ćmielów.

6.      Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za kadencję 2018-2024:

a) Komisji budżetu i finansów

b) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

c) Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Sportu

d) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego

e) Komisji Rewizyjnej

7.      Sprawozdanie Rady Miejskiej z wykonania uchwał w kadencji 2018-2024.

8.      Sprawozdanie Burmistrz Ćmielowa z działalności w okresie między sesjami.

9.      Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach.

10.  Wolne wnioski.

11.  Sprawy różne.

12.  Zamknięcie obrad Sesji.