Symbol:
USC.5351.12

Wydział:
USC

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego , sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884, z późn. zm.)
3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 10 września 2000 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)Opłaty:
Sporządzenie aktu zgonu nie podlega opłacie.

Opłata skarbowa 17 zł. /od pełnomocnictwa/

Opłatę należy wnieść równocześnie z dokonaną czynnością.

Wpłat dokonywać można w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 lub przelewem na rachunek bankowy w BS.:

URZĄD MIASTA I GMINY W CMIELOWIE
BS nr : 35942300002002002480370001


Termin odpowiedzi:
Od ręki przy zgłoszeniu.

Jednostka odpowiadająca:
USC

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem kierownika usc w ciągu 14 dni

Uwagi:
Zgon osoby należy zgłosić w USC w ciągu 3 dni od dnia śmierci
Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności:
- małżonek lub dzieci zmarłego,
- najbliżsi krewni lub powinowaci,
- osoby zamieszkale w lokalu, w którym nastąpił zgon,
- osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
- administrator domu, w którym nastapił zgon,
- w przypadku zgonu o nienaturalnej przyczynie, wymagane jest zezwolenie na przechowanie zwłok przez Prokuraturę


Dokumenty
  • Karta zgonu wystawiona przez placówkę służby zdrowia

  • Dowód osobisty osoby zmarłej lub paszport

  • Dowód osobisty współmałżonka dla osób pozostających w związku małżeńskim, jeżeli jest dostępny

  • Skrócony odpis aktu urodzenia lub małżeństwa zmarłego jeżeli są dostępne

  • Dowód osobisty osoby, która zgłasza zgon

  • Paszport lub książeczkę wojskową osoby zmarłej, jeżeli są dostępne

  • Jeśli ustanowiono pełnomocnika ,pisemne pełnomocnictwo