Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XI/77/2007 z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie: opłaty targowej.
UWAGA:
Uchwałą Nr 44/2007 z dnia 26 września 2007r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, stwierdziło nieważność § 2 pkt. 2, §
4, § 5 niniejszej uchwały, zatem rezerwacja stanowisk na placu targowym oraz pobieranie opłaty za rezerwację nie obowiązuje.