Symbol:
USC.5353

Wydział:
USC

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm),
2.Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.),
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego , sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U.Nr 136. poz.884, z późn. zm).
4.Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz. 1071 z późn. zm.),
5.Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).


Opłaty:
Za wydanie decyzji o wpisaniu treści aktu - 50 zł
Za wydanie decyzji o odtworzeniu treści aktu - 39zł
Za pełnomocnictwo - 17 zł -(zwolnieni z opłaty za pełnomocnictwo są; wstępni, zstępni, rodzeństwo, współmałżonek)

Opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem.

Wpłat dokonywać można w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 lub przelewem na rachunek bankowy w BS.:

URZĄD MIASTA I GMINY W ĆMIELOWIE
BS nr : 35942300002002002480370001Termin odpowiedzi:
Od 1 dnia do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy - zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.


Jednostka odpowiadająca:
USC

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem kierownika usc w ciągu 14 dni od doręczenia odmowy.

Uwagi:
Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.
Transkrypcja zagranicznego aktu polega na wiernym przepisaniu jego treści, uwzględniając tyko te dane które przewiduje prawo polskie. Natomiast akt, który nie zawiera wszystkich danych wymaganych przez prawo polskie, ma zmniejszoną moc dowodową. Taki akt może być uzupełniony lub sprostowany na wniosek strony.

Transkrypcja aktu zagranicznego wymaga wydania decyzji przez kierownika usc właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Nie można transkrybować aktu zagranicznego, który wywołuje wątpliwości co do jego autentyczności, zawiera poprawki, skrobania jest zniszczony, nieczytelny.

Nie jest również dopuszczalne aby transkrybować ten sam akt dwukrotnie w na terenie tego samego kraju.

Transkrypcji można dokonać bez względu na to, czy osoba, której akt dotyczy, jest obywatelem polskim czy cudzoziemcem. Zagraniczny akt można wpisać bez względu na jego datę wystawienia i datę zdarzenia którego akt dotyczy. Prawo polskie nie przewiduje obowiązku wpisu aktu zagranicznego.


Dokumenty
  • Oryginał aktu zagranicznego lub jego kserokopia potwierdzona przez organ który posiada oryginał dokumentu, lub przez polską placówkę konsularną, wraz z tłumaczeniem przysięgłym. Nie wymagają tłumaczenia akt wydany na druku wielojęzycznym(z krajów UE)

  • Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu - według rodzaju aktu: wpis aktu urodzenia wpis aktu małżeństwa wpis aktu zgonu

  • Dokumenty stwierdzające tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport)