Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/94/2007 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświaty na terenie Miasta i Gminy Ćmielów na rok 2008r.