Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/97/2007 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie: przedłużenia dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gmny Ćmielów na okres 1 roku.