Symbol:
USC.5362

Wydział:
USC

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.).
2.Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 161, poz.1688 ze zm.).
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń.
4.Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity z dnia 10.09.2000 r. ( Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.).
5.Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm).


Opłaty:
Opłaty skarbowe:
odpis skrócony 22 zł,
odpis zupełny 33 zł,
pełnomocnictwo - 17 zł (zwolnieni z opłaty za pełnomocnictwo są: wstępni, zstępni, rodzeństwo, współmałżonek)
Opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem .

Wpłat dokonywać można w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 lub przelewem na rachunek bankowy w BS.:

URZĄD MIASTA I GMINY W ĆMIELOWIE
BS nr : 35942300002002002480370001
Termin odpowiedzi:
Od 1 dnia do 7 dni - zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Jednostka odpowiadająca:
USC

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem kierownika usc w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy .


Uwagi:
Uprawnieni do otrzymania dokumentów: osoba, której akt dotyczy, jej ojciec, matka, brat, siostra, mąż, żona, syn, córka, dziadek, babcia, wnuk, pełnomocnik oraz osoba, która wykaże interes prawny.

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne, skrócone, wielojęzyczne i inne zaświadczenia. Odpis zupełny to dokładne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego. Odpis skrócony i na druku wielojęzycznym zawiera podstawowe dane.

Wniosek o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego należy złożyć do USC w miejscu gdzie akty zostały sporządzone (dokumenty są zawsze w miejscu rejestracji zdarzenia: urodzenia, małżeństwa, zgonu). Należy podać daty zdarzeń, cel w jakim odpisy zostaną użyte oraz rodzaj odpisu: skrócony, zupełny czy na druku wielojęzycznym.

USC w Ćmielowie posiada księgi urodzeń, małżeństw i zgonów od roku 1911 do roku bieżącego.

Księgi do 1911 znajdują się w Archiwum Państwowym w Kielcach Oddział w Sandomierzu, ul. Żydowska 4, tel. 15 8322509


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie odpisów z aktów

  • Dokumenty stwierdzające tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport)

  • Dowód opłaty skarbowej

  • Pisemne pełnomocnictwo, jeżeli sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika