Symbol:
USC.5351

Wydział:
USC

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.Nr 9, poz. 59 ze zm.),
2.Ustawa z dnia 29.09.1986 r Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 161, poz.1688 ze zm.)
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884, z późń. zm.).
4.Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 10.09.2000 r. (Dz.U.Nr 98 poz. 1071 ze.zm.).
5.Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635 z późn.zm).


Opłaty:
Zwolnione z opłaty.

Termin odpowiedzi:
Od ręki.

Jednostka odpowiadająca:
USC

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem kierownika usc w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy.

Uwagi:
Zgłoszenie noworodka dokonuje się w usc miejsca jego urodzenia.
Można dokonać zgłoszenia w innym usc do protokołu (odpisy aktu urodzenia zostaną wydane przez właściwy usc po sporządzeniu aktu urodzenia)

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.

Pamiętaj; że zgodnie z art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każde dziecko urodzone w trakcie trwania związku małżeńskiego lub urodzone w czasie 300 dni od prawomocności orzeczenia o rozwodzie lub separacji oraz zgonu męża, korzysta z domniemania prawnego, że pochodzi od męża lub byłego męża matki. Domniemanie to można obalić tylko na drodze powództwa o zaprzeczenie ojcostwa (wniosek do sądu rejonowego).
Można nadać tylko dwa imiona, imię nie może być ośmieszające, zdrobniałe i nie odróżniające płci.

Jeżeli nie dokonasz wyboru imienia kierownik usc nada imię z urzędu.


Dokumenty
  • Jeśli rodzice dziecka są małżeństwem; Odpis skrócony aktu małżeństwa jeżeli rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim /małżeństwo zawarte poza Ćmielowem/, Jeśli matka dziecka jest stanu wolnego: panna - odpis skrócony aktu urodzenia /urodzona poza gmina Ćmielów/, wdowa - odpis skrócony aktu urodzenia oraz odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka /urodzona poza gmina Ćmielów oraz zgon męża rejestrowano poza Ćmielowem/ pozostająca w separacji - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o orzeczonej separacji lub odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka wraz z prawomocnym orzeczeniem separacji /dokumenty przedkłada się jeśli są z poza tut. USC/, rozwiedziona - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie /urodzenie i małżeństwo poza Ćmielowem/ lub prawomocny wyrok rozwodowy pod warunkiem, że po rozwodzie nie zmieniła nazwiska. Dowody stwierdzające tożsamość (ważne dowody osobiste, paszporty)

  • Oświadczenie o uznaniu ojcostwa .