Symbol:
USC.5355

Wydział:
USC

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 17.10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. Nr 220, poz.1414).
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884, z późń. zm.).
3.Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 10.09.2000 r. (Dz.U.Nr 98 poz. 1071 ze.zm.),
4.Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635 z późn. zm).


Opłaty:
Opłata 37 zł

Opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem.
Wpłat dokonywać można w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 lub przelewem na rachunek bankowy w BS.:

URZĄD MIASTA I GMINY W ĆMIELOWIE
BS nr : 35942300002002002480370001

Opłacie skarbowej nie podlegają decyzje wydane na wniosek o przywrócenie imienia, nazwiska osobom , którym bezprawnie je zmieniono po 09.05.1945 r.


Termin odpowiedzi:
Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego od 1 do 30 dni, w sprawach skomplikowanych 2 miesiące.

Jednostka odpowiadająca:
USC

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem kierownika usc w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy .

Uwagi:
Wniosek o zmianę imienia i (lub) nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami, w szczególności gdy :
wnioskodawca nosi imię i (lub) nazwisko ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka, o brzmieniu niepolskim lub nazwisko posiadające formę imienia;
pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego używa, lub powraca do nazwiska, które zostało zmienione.

Wniosek składa się osobiście w usc miejsca stałego lub ostatniego stałego pobytu (zameldowania). Przebywający za granicą składa wniosek za pośrednictwem polskiego konsulatu.

Wniosek może być złożony korespondencyjnie jeżeli podpis wnioskodawcy został notarialnie poświadczony.

Na zmianę imienia, nazwiska dziecka zgodę wyrażają oboje rodzice, dziecko mające 13 lat również wyraża zgodę na zmianę.

Wniosek może złożyć osoba posiadająca obywatelstwo polskie i bezpaństwowiec, jeśli posiada w Polsce miejsce stałego pobytu oraz cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy (każdy wnioskodawca musi posiadać nr PESEL).

Wniosek musi zawierać uzasadnienie (nie można ubiegać się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, chyba że nazwisko to było w rodzinie).


Dokumenty
  • Wypełniony wniosek o zmianę imienia, nazwiska

  • Odpis zupełny aktu urodzenia (dla osób zmieniających imiona, nazwisko rodowe) Odpisy aktów urodzenia, małżeństwa składa się w przypadku, gdy akty te nie zostały sporządzone w Ćmielowie.

  • Odpis zupełny aktu małżeństwa (dla osób zmieniających imiona, nazwisko i nazwisko rodowe Odpisy aktów urodzenia, małżeństwa składa się w przypadku, gdy akty te nie zostały sporządzone w Ćmielowie.

  • Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka jeżeli zmiana dotyczy również jego

  • Dowód opłaty skarbowej,

  • Postanowienie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który nie jest wnioskodawcą

  • Orzeczenie sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na wystąpienie z wnioskiem o zmianę imienia i nazwiska,

  • Inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie.