Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXV/193/2008 z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenia Miasta i Gminy Ćmielów.