Protokół pokontrolny z przeprowadzonej 01 października 2007 roku kontroli obejmującej: organizację przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków, przestrzeganie przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy).