INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2009 do 30. 09 2009

 

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIX/221/2009 z dnia 22.01.2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2009 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  20 325 000  zł , a po stronie wydatków kwotę  : 25 290 713  zł.

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 1 366 842  zł.

Plan przychodów wyniósł : 5 148 237  zł , a plan rozchodów : 182 524  zł.

Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 3 990 590  zł., a pozostała kwota 545 123    to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej  z lat ubiegłych w wysokości : 430 000 zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.

            Na koniec III kwartału roku 2009  roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmniejszył się  o kwotę  1 391 891  zł , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmniejszył się o kwotę  1 581 891  zł (o zmiany zawarte w podjętych uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Ćmielowa).

           Po  zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę : 18 933 109  zł, a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 23 708 822  zł , z tego :

a)      wydatki bieżące       : 17 426 605  zł ,

b)      wydatki majątkowe :    6 282 217 zł

           Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną  kwotę : 4 775 713  zł,  z czego pokrycie w wysokości  : 3 983 114    stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ,   545 123,00    to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych ,a  430 000 ,00  zł z nadwyżki z lat ubiegłych.

         Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2009 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie  25,22  %.

        Przychody budżetu ustalono w wysokości  4 958 237  zł,  a rozchody budżetu w wysokości 182 524   zł.

Na koniec III  kwartału , to jest do 30. 09. 2009  roku :

        Planowane (po zmianach )w kwocie 18 933 109  zł, dochody zostały wykonany  w wysokości  :      12 896 029,05 zł. , co stanowi  68,11  % .

        Planowane (po zmianach )w kwocie 23 708 822  zł , wydatki zostały wykonane w wysokości  :  12 528 954,05  zł co stanowi  52,85 % . , z tego :

A  . wydatki bieżące :    11 630 734,97   

B.   wydatki majątkowe :   898 219,08  zł .

       Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niżej od pozyskanych dochodów, stanowi , że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka w wysokości :  367 075,00 zł. 

Wykonanie przychodów wynosi : 1 032 730,75   zł. , a rozchodów : 140 857,00  zł.

Zobowiązania  według tytułów dłużnych na 30. 09. 2009 roku :  487 515,42 zł , z tego           z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych  :  404 267,41   zł.