Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XL/303/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: przedłużenia dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Ćmielów na okres od 01.01.2010r. do 05.02.2010r.