Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XL/304/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.