OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ĆMIELOWA

Działając na podstawie art. 49 kpa i art. 73 ust.1 oraz art. 71 ust.2 pkt 2 i art.74 ust.3,art.75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ćmielów; ul. Ostrowiecka 40; 27-440 Ćmielów, Burmistrz Ćmielowa wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie drogi gminnej Nr 318003T relacji Boria-Masymilianów etap I o nawierzchni mineralno-asfaltowej i długości około

Planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie

znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w §3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z

kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

/Dz.U. 2004r. Nr 257, poz.2573 z późn. zm./, dla których obowiązek sporządzenia raportu o

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Ćmielowa.

Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania

opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.

Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy,

składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów przy ulicy Ostrowieckiej 40, w  Ćmielowie,

 pokój nr 1, tel. (015) 86 12 018 w godz. 7.30-15.30, w terminie do dnia 12.03.2010r.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni

od dnia publicznego ogłoszenia.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ćmielowa

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

-wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,

-wywieszenie na terenie miejscowości Boria tj. w rejonie planowanego przedsięwzięcia(Sołtys wsi Boria)

-zamieszczenie na stronie internetowej BIP

 

Otrzymują:

1.Wnioskodawca

2.Strony postępowania wg odrębnego wykazu poprzez obwieszczenie

3.A/a