Znak: AB- 7332/5/1/2010


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania


W oparciu o art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami)

zawiadamiam, że dnia 09.02.2010r.
na wniosek Burmistrza Ćmielowa z siedzibą przy ul. Ostrowieckiej 40 w Ćmielowie

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej nr 318011 T (stary nr 000577 T) relacji Jastków – Kolonia Krzczonowice, na odcinku od drogi powiatowej nr 0689 T relacji Ćmielów – Przeuszyn do skrzyżowania z drogą gminną nr 318041 T relacji Kolonia Krzczonowice – Glinka  
Teren inwestycji obejmuje działki nr ew. 33, 45, 46, 87, 47, 49/1, 49/2, 51, 54, 55, 56, 57, 59, 60/1, 60/2, 61, 62, 63, 64/2, 65, 66, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99/1, 99/2, 100, 101, 102, 103, 105, 106/2, 106/3, 106/1, 107, 108, 109, 110, 111, 406, 112 obręb Krzczonowice i nr ew. 244 obręb Jastków, gmina Ćmielów 
w tym przeznaczone do podziału działki o nr ew.  45, 47, 49/1, 49/2, 51, 54, 55, 56, 57, 59, 60/1, 60/2, 61, 62, 63, 64/2, 65, 66, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99/1, 99/2, 100, 101, 102, 103, 105, 106/2, 106/3, 106/1, 107, 108, 109, 110, 111, 406, 112 obręb Krzczonowice, gmina Ćmielów.

Jednocześnie informujemy, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza podział nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 47 (47/1, 47/2), 103 (103/1, 103/2), 49/1 (49/5, 49/6), 49/2 (49/7, 49/8), 51 (51/1, 51/2), 54 (54/1, 54/2), 55 (55/1, 55/2), 106/1 (106/4, 106/5), 56 (56/1, 56/2), 57 (57/1, 57/2), 59 (59/1, 59/2), 60/1 (60/3, 60/4), 60/2 (60/5, 60/6), 61 (61/1, 61/2), 96 (96/1, 96/2), 94 (94/1, 94/2), 62 (62/1, 62/2), 65 (65/1, 65/2), 66 (66/1, 66/2), 88 (88/1, 88/2), 89 (89/1, 89/2), 95 (95/1, 95/2), 63 (63/1, 63/2), 64/2 (64/3, 64/4), 80 (80/1, 80/2), 406 (406/1, 406/2), 82 (82/1, 82/2), 83 (83/1, 83/2), 84 (84/1, 84/2), 85 (85/1, 85/2), 86 (86/1, 86/2), 92 (92/1, 92/2), 93 (93/1, 93/2), 97 (97/1, 97/2), 98 (98/1, 98/2), 99/1 (99/3, 99/4), 101 (101/1, 101/2), 102 (102/1, 102/2), 99/2 (99/5, 99/6), 100 (100/1, 100/2), 105 (105/1, 105/2), 106/2 (106/6, 106/7), 106/3 (106/8, 106/9), 107 (107/1, 107/2), 111 (111/1, 111/2), 112 (112/1, 112/2), 108 (108/1, 108/2), 109 (109/1, 109/2), 110 (110/1, 110/2) obręb Krzczonowice, gmina Ćmielów przedstawionych na mapie sytuacyjnej z projektem podziału nieruchomości w skali 1:1000 przyjętej do Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowcu Św. w dniu 11.12.2008r. pod numerem ewidencyjnym 2408-20/2008 wraz z wykazem zmian gruntowych oraz podział nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 45 (45/1, 45/2, 45/3) obręb Krzczonowice, gmina Ćmielów przedstawiony na mapie sytuacyjnej z projektem podziału nieruchomości w skali 1:1000 przyjętej do Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowcu Św. w dniu 14.01.2010r. pod numerem ewidencyjnym 2408-21/2009 wraz z wykazem zmian gruntowych.
Działki o nr ewid.  47/1, 103/1, 49/5, 49/7, 51/1, 54/1, 55/1, 106/4, 56/1, 57/1, 59/1, 60/3, 60/5, 61/1, 96/1, 94/1, 62/1, 65/1, 66/1, 88/1, 89/1, 95/1, 63/1, 64/3, 80/1, 406/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 92/1, 93/1, 97/1, 98/1, 99/3, 101/1, 102/1, 99/5, 100/1, 105/1, 106/6, 106/8, 107/1, 111/1, 112/1, 108/1, 109/1, 110/1, 45/2 obręb Krzczonowice, gmina Ćmielów powstałe w wyniku podziału, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193 poz. 1194 z późniejszymi zmianami) stają się z mocy prawa własnością Gminy Ćmielów z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej staje się ostateczna za odszkodowaniem ustalonym w odrębnym postępowaniu.
Wysokość odszkodowania, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji ZRiD przez tut. organ oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. Decyzję ustalająca wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia,              w którym decyzja  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. Odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących  w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
Ponadto, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza projekt budowlany i określa termin wydania nieruchomości.

 Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia  niniejszego zawiadomienia (19.04.2010r. - 04.05.2010r.) zapoznać się  w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. przy ul. Iłżeckiej 37, pokój 210 z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów  i materiałów.