OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA ĆMIELOWA


Na podstawie art.39 ust.1 w związku z art.54 ust.1 pkt.2 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 ze zm.)

Informuję
o możliwości zapoznania się z   projektem dokumentu pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy  Ćmielów na lata 2010- 2032”
wraz z ,,Prognozą oddziaływania na środowisko dla Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy  Ćmielów na lata 2010- 2032”

Zgodnie z art.39 ust.1 i 2 . ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 ze zm.)
 Burmistrz Ćmielowa przystąpił do opracowania  projektu dokumentu pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy  Ćmielów na lata 2010- 2032”.Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.
Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy tj.,
składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów przy ulicy Ostrowieckiej 40, w  Ćmielowie,
 pokój nr 1, tel. (015) 86 12 018 w godz. 7.30-15.30, w terminie do dnia 18.05.2010r.(tj 21 dni od wyłożenia projektu dokumentu wraz z prognozą ) .Uwagi lub wnioski złożone po upływie zapisanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Jednocześnie informuje się ,że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko a  z czym wiąże się konieczność opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w dokumentu. Pismem z dnia RDOŚ-26-WPN.II-0713-42/10/dz z dnia 08.03.2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Kielcach stwierdził że dla ww. programu nie ma potrzeby przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach Nr.SE.V-4410/32/KK/10 z dnia 22.02.2010r. stwierdził potrzebę sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i wykonanie prognozy dla w/w programu.
 Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ćmielowa przed przyjęciem w/w dokumentu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
-wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,
-zamieszczenie na stronie internetowej BIP