Referat Techniczno - Inwestycyjny tel.  15 8658803  tel. 15 8612018 wew. 23, pokój Nr 12


Kierownik .......................tel. 015 8612283 wew. ...., pokój Nr ... oraz wchodzące w jego skład stanowiska pracy ds.:


Stanowisko ds. Zamówień publicznych - .......................... tel.015 8612018 wew. 29,   pokój Nr 00, e-mail: zamowienia@cmielow.pl

Zastępca kierownika, Grupa Prac Interwencyjnych i Robót Publicznych - Paweł Cielecki , tel.: 015 8612018 wew. 23, tel. 15 8658803   pokój Nr 12

Inspektor ds. Inwestycji i Remontów Jacek Pękalski tel. 15 8658803 pokój Nr 12  

Podinspektor ds. Inwestycji i Remontów / Koordynator Dostępności Bartosz Bilski tel. 15 8658803 pokój Nr 12  

Geodeta gminy – Jagoda Kocaj tel. 015 8612283 wew. 19,  tel. 15 8658800  pokój Nr 6


Stanowisko ds. rolnictwa ochrony środowiska Inspektor: Andrzej Ciszewski tel. 15 8612018 wew. 14, tel. 15 8658804 pokój Nr 1 prowadzi sprawy z zakresu:

-    o ochronie roślin uprawnych,

-   o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Państwowej inspekcji Weterynaryjnej,

-   sprawy wynikające z ustaw:

-    prawo wodne ( korzystanie z urządzeń, rozstrzyganie sporów, odprowadzanie ścieków,

-    sprawy ochrony przed powodzią,

-   sprawy opracowania i realizacji programu Ochrony Środowiska

-     z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska ( zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów)

 Stanowisko ds. gospodarki odpadami Katarzyna Kaczmarska tel. 015 8612018 wew. 14, tel. 15 8658804   pokój Nr 1

           

Referat realizuje zadania w zakresie planowania i realizacji inwestycji, remontów, utrzymania dróg, obiektów mostowych, zaopatrzenia w wodę, energię, organizacji i realizacji zadań w ramach Grup Robót Publicznych i Prac Inwestycyjnych, geodezji, zamówień publicznych, pozyskiwaniem środków przedakcesyjnych oraz spraw BHP.