Ostrowiec Św. 2010.05.11
Znak: AB- 7332/5/1/2010

 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


 Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193 poz. 1194 z późniejszymi zmianami)

Starosta Ostrowiecki

zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Ćmielowa z siedzibą przy ul. Ostrowieckiej 40 w Ćmielowie w dniu 11.05.2010r. Starosta Ostrowiecki wydał decyzję, znak: AB-7332/5/1/2010,           o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej nr 318011 T (stary nr 000577 T) relacji Jastków – Kolonia Krzczonowice, na odcinku od drogi powiatowej nr 0689 T relacji Ćmielów – Przeuszyn do skrzyżowania z drogą gminną                  nr 318041 T relacji Kolonia Krzczonowice – Glinka.  
Teren inwestycji obejmuje działki nr ew. 33, 46, 87 obręb Krzczonowice, gmina Ćmielów , 244 obręb Jastków, gmina Ćmielów 
oraz działki powstałe w wyniku podziału, nr ew. 45/2, 47/1, 103/1, 49/5, 49/7, 51/1, 54/1, 55/1, 106/4, 56/1, 57/1, 59/1, 60/3, 60/5, 61/1, 96/1, 94/1, 62/1, 65/1, 66/1, 88/1, 89/1, 95/1, 63/1, 64/3, 80/1, 406/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 92/1, 93/1, 97/1, 98/1, 99/3, 101/1, 102/1, 99/5, 100/1, 105/1, 106/6, 106/8, 107/1, 111/1, 112/1, 108/1, 109/1, 110/1 obręb Krzczonowice, gmina Ćmielów

 Działki o nr ewid. 45/2, 47/1, 103/1, 49/5, 49/7, 51/1, 54/1, 55/1, 106/4, 56/1, 57/1, 59/1, 60/3, 60/5, 61/1, 96/1, 94/1, 62/1, 65/1, 66/1, 88/1, 89/1, 95/1, 63/1, 64/3, 80/1, 406/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 92/1, 93/1, 97/1, 98/1, 99/3, 101/1, 102/1, 99/5, 100/1, 105/1, 106/6, 106/8, 107/1, 111/1, 112/1, 108/1, 109/1, 110/1 w miejscowości Krzczonowice, gm. Ćmielów powstałe w wyniku podziału, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193 poz. 1194 z późniejszymi zmianami)  stają się z mocy prawa własnością Gminy Ćmielów z dniem,                    w którym  decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej staje się ostateczna za odszkodowaniem ustalonym w odrębnym postępowaniu.

W myśl art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

 Jednocześnie, zgodnie z art. 11f  ust. 4 ww. ustawy zawiadamiam, że z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Ostrowieckiego                      w Ostrowcu Św. przy ul. Iłżeckiej 37, pokój 210, w terminie czternastu dni od dnia ukazania się  obwieszczenia, tj. od 17.05.2010r. do 31.05.2010r. (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30).