OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ćmielowa z dnia 28 maja 2010 roku

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Na podstawie art. 50 ust. l i art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz z art. 10 § l , art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamia się , że na wniosek Gminy Ćmielów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na:

Budowie zjazdu z drogi gminnej w Ćmielowie ul. Zaciszna na działkę oznaczoną w ewidencji miasta Ćmielowa nr 1450

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Gminy Ćmielów z dnia 28 maja 2010r.
Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia  7 czerwca 2010r. w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.