OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ĆMIELOWA

           Działając na podstawie art. 10 § 1 kpa i art. 33 ust.1 w związku z art. 79 ust.1 i art.75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/
Podaję do publicznej wiadomości , że do tutejszego Urzędu  w dniu 20.05.2010r wpłynął  raport o oddziaływaniu na środowisko  przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie 4 szt. elektrowni wiatrowej Nordtank 150 XLR o mocy łącznej  600 kW,w miejscowości Drzenkowice , na działce o nr.122 wraz z infrastrukturą przyłączeniową do istniejącej sieci SN.W skład przyłącza będzie wchodzić budowa transformatora napowietrznego 0,4/15 kV, oraz podziemnej linii NN łączącej poszczególne wiatraki z transformatorem.”realizowanego przez inwestora Pana  Jarosława Przysuchę PPC Pompy Drzenkowice 3,27-440 Ćmielów.
Planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w §3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
/Dz.U. 2004r. Nr 257, poz.2573 z późn. zm./,
Procedura udziału społeczeństwa jest przeprowadzana z uwagi na przedłożenie do tutejszego urzędu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Ćmielowa.
Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania
opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach. Po zapoznaniu się z aktami sprawy w/w organy stwierdziły że dla danego przedsięwzięcia istnieje konieczność wykonania raportu oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy,
składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów przy ulicy Ostrowieckiej 40, w  Ćmielowie,
 pokój nr 1, tel. (015) 86 12 018 w godz. 7.30-15.30, w terminie do dnia 23.06.2010r.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ćmielowa
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
-wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,
-wywieszenie na terenie miejscowości Drzenkowice tj. w rejonie planowanego przedsięwzięcia(Sołtys wsi Drzenkowice)
-wywieszenie na terenie miejscowości Małoszyce  (Sołtys wsi Małoszyce)
-zamieszczenie na stronie internetowej BIP
-strony postępowania wg odrębnego wykazu