OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ĆMIELOWA

           Działając na podstawie art. 49 kpa i art. 73 ust.1 oraz art. 71 ust.2 pkt 2 i art.74 ust.3,art.75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamiam, że na wniosek  SPEAK OUT ,Marta Szymańska-Baran, ul.6-go Września 91A,27-200 Starachowice , Burmistrz Ćmielowa wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 600 kW wraz z urządzeniami przesyłu energii elektrycznej na działce nr.252/1 we wsi Wojnowice Gmina Ćmielów „
Planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w §3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
/Dz.U. 2004r. Nr 257, poz.2573 z późn. zm./, dla których obowiązek sporządzenia raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Ćmielowa.
Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania
opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.
Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy,
składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów przy ulicy Ostrowieckiej 40, w  Ćmielowie,
 pokój nr 1, tel. (015) 86 12 018 w godz. 7.30-15.30, w terminie do dnia 21.07.2010r.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ćmielowa
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
-wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,
-wywieszenie na terenie miejscowości Wojnowice tj. w rejonie planowanego przedsięwzięcia(Sołtys wsi Wojnowice)
-wywieszenie na terenie miejscowości Mierzanowice tj. w rejonie planowanego przedsięwzięcia(Sołtys wsi Mierzanowice)
-wywieszenie na terenie miejscowości Wojciechowice tj. w rejonie planowanego przedsięwzięcia(Sołtys wsi Wojciechowice)
-zamieszczenie na stronie internetowej BIP

Otrzymują:
1.Wnioskodawca
2.Strony postępowania wg odrębnego wykazu poprzez obwieszczenie
3.A/a