OBWIESZCZENIE

Burmistrza Ćmielowa z dnia 16 lipca 2010 roku

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Na podstawie art. 50 ust. l i art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz z art. 10 § l , art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamia się , że na wniosek PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na dobudowie stacji transformatorowej linii SN, modernizacji sieci niskiego napięcia oraz likwidacji odcinka linii n/N w Trębanowie – Gm. Ćmielów

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miejscowości Trębanów nr. 321, 208/2, 208/3, 207/3, 207/2, 176/2, 186, 185/1, 185/1, 184/1, 184/2, 178/2, 178/1, 177/1, 116, 118, 159, 161, 199, 198, 197

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o z dnia 21 czerwca 2010r

Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 30 lipca 2010r. w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.

Burmistrz Ćmielowa

mgr inż. Jan Kuśmierz