Znak:KZ.4041/1/2010

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ĆMIELOWA

 

Na podstawie art.43  ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 ze zm.)

Informuję

o przyjęciu przez Radę Miejską w Ćmielowie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2010-2013

 

Gmina zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95) w zakresie zadań własnych realizuje sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust 1 pkt.9).Obowiązek sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami nakłada na gminę art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami ).

Art. 87 ust 1 mówi: Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta)

sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami. W związku z powyższym Burmistrz Ćmielowa przystąpił do opracowania dokumentu pn.Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla  Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2010-

W odpowiedzi na to wystąpienie: ? Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach,  pismem nr. RDOŚ-26-WPN.II-0713-101/09/mo z dnia 30.12.2009r. stwierdził że dla ww. programu nie ma potrzeby przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (z uwagą ,że dokument należy uzupełnić o informacje dotyczące projektowanych i istniejących obszarów Natura 2000 oraz innych form ochrony przyrody występujących na terenie gminy Ćmielów) , co również potwierdził  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach  pismem Nr.SE.V-4410/135/KK/09 z dnia 04.01.2010r. Ponadto na podstawie art. 87 ust.3 a ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami ) projekt dokumentu  uzyskał  pozytywna opinie  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach pismem z dnia 27.08.2009r. Do w/w dokumentu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski .

Głównym celem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2010-2013 jest ochrona oraz  zapewnienie aktywnej rewaloryzacji a także lepsze spożytkowanie posiadanych na terenie gminy zasobów dziedzictwa kulturowego oraz dokonanie zmian w świadomości wszystkich mieszkańców regionu. Dokument będzie pomocny przy powstawaniu projektów i wspieraniu wszelkich inicjatyw dotyczących kreowania nowych form opieki nad zabytkami i krajobrazem kulturowym oraz ich promocją .

W związku z powyższym , z treścią przyjętego dokumentu  społeczeństwo  może zapoznać się  na stronie internetowej BIP Ćmielów i pok.Nr.1 tutejszego urzędu.

Informację o przyjęciu dokumentu  umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul.Ostrowiecka 40.

 

 

 

Pliki do Pobrania :

1.Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr.XLV/342/2010  z dnia 10.06.2010r. w sprawie przyjęcia   Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2010-2013

2.Podsumowanie